Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Prawników Administracji Publicznej.

Temat: Ustawa o doręczeniach elektronicznych a zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego na gruncie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Termin: 30.06., g. 12-15.00

Trener: Ewa Plesnarowicz-Durska

PROGRAM:

Przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Definicje ustawowe:

 • podmiot publiczny,
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • operator wyznaczony,
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • publiczna usługa hybrydowa, 
 • przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
 • adres do doręczeń elektronicznych.
 1. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji.
 2. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 3. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 4.  Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 5. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
 6. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 7. Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych.
 8. Okres, na jaki dokonuje się wpisu adresu do doręczeń elektronicznych.
 9. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 10. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 11. Obowiązek świadczenia publicznej usługi hybrydowej przez operatora wyznaczonego; standardy świadczenia publicznej usługi hybrydowej.
 12. Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej.
 13. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.
 14. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
 15. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych.
 16. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.