Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Prawników Administracji Publicznej, które odbędzie się w czwartek 23 marca o godz. 11.00 w formule online.

TEMAT: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Instytucje upoważnień i pełnomocnictw budzą w praktyce wiele kontrowersji i wątpliwości. Przy ich stosowaniu popełniane są błędy, często skutkujące nieważnością wydanego rozstrzygnięcia administracyjnego (decyzji) lub nieważnością zawartej umowy cywilnej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których kompleksowo zaprezentowane zostaną aspekty związane z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień wraz z ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności w zakresie omawianej tematyki. Omawiane zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami praktycznymi, przeanalizujemy stosowane zapisy, wskażemy najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości.

Cele i korzyści:

 Gruntowne omówienie instytucji upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym.
• Przeanalizowanie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach.
• Podniesienie wiedzy i kompetencji praktycznych i teoretycznych uczestników w zakresie posługiwania się instytucjami upoważnień i pełnomocnictw.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu pełnomocnictw i upoważnień w praktyce administracyjnej.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - prezentacji zawierającej omówienie całościowe zakresu zajęć wraz z orzecznictwem sądowym i wypowiedziami nauki prawa administracyjnego.

Program:

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa jako element polityki zarządzania w jednostce organizacyjnej:
• Czy narzędzia w postaci pełnomocnictwa i upoważnienia są potrzebne i niezbędne?
• W codziennej realizacji zadań przez administrację publiczną?
• Czym powinien kierować się szef jednostki organizacyjnej przyznając podwładnym prawo do upoważnień i pełnomocnictw?
• Jakimi kwalifikacjami ma się wyróżniać pracownik, otrzymujący prawo do posługiwania się upoważnieniem lub pełnomocnictwem?
2. Pojęcie i konstrukcja prawna upoważnienia:
• Ramy prawa administracyjnego kształtujące instytucję upoważnienia.
• Konieczność dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu dokumentu upoważnienia i pełnomocnictwa.
• Konstrukcja prawna upoważnienia administracyjnego, elementy obligatoryjne oraz fakultatywne.
• Jak przygotować prawidłowe upoważnienie w praktyce, omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów upoważnień.
• Częste dylematy przy upoważnieniach : jak długo obowiązują, kto i kiedy może je odwołać lub zmienić, w jakiej formie mają być sporządzone, czy wygasają wraz ze zmianą na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Upoważnienia i pełnomocnictwa – dylemat stawiania znaku równości między nimi:
• Upoważnienia i pełnomocnictwa jako instytucje prawne podobne ale nie tożsame.
• Wskazanie zasadniczych różnic natury materialnej i formalnej.
• Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa).
4. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego:
• Czy organ administracji publicznej musi stosować instytucje prawa cywilnego, realizując swoje ustawowe obowiązki?
• W jakich regulacjach prawnych szukać wskazówek dot. Instytucji pełnomocnictwa?
• Ograniczenia norma prawa cywilnego przez regulacje administracyjne w przepisach – jaki jest ich realny wpływ?
• Jak przygotować prawidłowe pełnomocnictwo w praktyce, mówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw.
• Częste dylematy przy pełnomocnictwach: jak długo obowiązują, kto i kiedy może je odwołać lub zmienić, w jakiej formie mają być sporządzone, czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej.
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
• Pełnomocnictwo, którego używa strona postępowania administracyjnego.
• Obowiązki organu administracji publicznej, konieczność ich bezwzględnego przestrzegania.
• Rodzaje pełnomocnictw przewidzianych w przepisach dla strony postępowania.
• Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
• Jakie elementy muszą się znaleźć w treści pełnomocnictwa?
• Omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw strony.
• Jak się zachować gdy pełnomocnictwo strony okaże się wadliwe?
6. Rola orzecznictwa sądowego z zakresu upoważnień i pełnomocnictw:
• Czy organ administracji publicznej jest związany kierunkiem orzecznictwa sądów administracyjnych i cywilnych?
• W jaki sposób orzecznictwo sądowe może pomóc w realizacji codziennych zadań?
• W administracji publicznej?
• Rola orzecznictwa w realizacji zadań w sposób efektywny, szybki i zgodny z prawem – omówienie dobrych praktyk.

Trener: radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.