Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski rozpoczęło działalność w listopadzie 1992 r. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło blisko 30 skarbników z ówczesnego województwa krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i bielskiego. Zebrani wyrazili wolę powołania Forum Skarbników i potwierdzili potrzebę zaistnienia gremium, które pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych tej grupy pracowników, równocześnie stwarzając płaszczyznę do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń osób zarządzających finansami jst. Forum zrzesza 193 skarbników gmin, miast i gmin, miast i powiatów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności działania instytucji skarbnika, a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Forum prowadzi swoją działalność statutową poprzez comiesięczne spotkania członków z wybranym ekspertem na wskazany przez Zarząd temat. Tematyka spotkań jest najczęściej związana bezpośrednio z codzienną pracą skarbników.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!