1. W ramach powoływanego Forum Koordynatorów ds. dostępności JSFP FRDL zobowiązuje się do organizacji spotkań w ramach Forum dla członka Forum wskazanego w imiennej deklaracji członkowskiej złożonej w FRDL. Poprzez organizację sesji spotkań w ramach Forum należy rozumieć organizację 8 spotkań Forum w formule on-line na przestrzeni roku - dwa w kwartale (luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, grudzień). W ramach organizowanych spotkań FRDL zamierza zorganizować jedną w roku wyjazdową sesję Forum.

2. FRDL zobowiązuje się do przesyłania zaproszenia na każde planowane spotkanie stacjonarne lub on-line,
z podaniem terminu oraz programu, a członek Forum jedynie potwierdza formularzem zgłoszeniowym swój udział w spotkaniu. W przypadku nieobecności członkowi forum przysługuje dostęp do strefy wiedzy Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP, w której udostępnione będą dokumenty związane ze zrealizowanym spotkaniem. Członek Forum może wyznaczyć osobę która go zastąpi, w formularz zgłoszeniowym należy tylko poinformować FRDL o takim zastępstwie. 

3. Koszt uczestnictwa w Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP wynosić będzie 290 zł + VAT płatne kwartalnie (za dwa spotkania w kwartale). Wyjazdowa sesja Forum będzie dodatkowo odpłatna, z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia i zostanie pomniejszona o jedną opłatę za spotkanie w ramach Forum z miesiąca, w którym będzie organizowany wyjazd.

4. Opłata kwartalna będzie płatna przelewem na rachunek bankowy FRDL, wskazany na fakturze VAT
(w terminie 14 lub 21 dni) od daty jej wystawienia.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją
o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
    ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
  • na adres poczty elektronicznej: klaudia.zwolenik@mistia.org.pl