Małopol­skie Forum Kul­tu­ry przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji jest przestrzenią wymi­any doświad­czeń, inte­gracji oraz pod­noszenia kwal­i­fikacji samorzą­dow­ców zaj­mu­ją­cych się sprawa­mi kul­tu­ry, pra­cown­ików sek­to­ra kul­tu­ry, zarządza­ją­cych pub­liczny­mi insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz ich pra­cown­ików. To przestrzeń do dyskusji na tem­at najbardziej dotk­li­wych prob­lemów sek­to­ra kul­tu­ry, poszuki­wa­nia efek­ty­wnych rozwiązań. To również przestrzeń do współpra­cy z lokalny­mi poli­tyka­mi i lob­bowa­nia na rzecz zmi­an.
Spotka­nia Forum odby­wa­ją się raz w miesiącu i mają for­mę sem­i­nar­iów, prowad­zonych przez najlep­szych spec­jal­istów w swoich dziedz­i­nach, a także dyskusji prob­le­mowych, uzu­peł­ni­anych przykłada­mi dobrych prak­tyk. Prob­lematy­ka sem­i­nar­iów jest kon­sul­towana i dos­tosowywana do potrzeb członków Forum.

Małopol­skie Forum Kul­tu­ry zrzesza obec­nie 59 osób. Zaprasza­my do uczest­nict­wa wszys­t­kich zain­teresowanych!

Kwartalna składka członkowska za udział w pracach Małopolskiego Forum Kultury wynosi 280 zł +23% VAT

Zachę­camy do udzi­ału w pra­cach Forum!