Forum Oświaty Samorządowej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczęło swą działalność w 1993 roku. Zrzesza ponad 160 osób – przedstawicieli gmin i powiatów województwa małopolskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Comiesięczne spotkania szkoleniowo-konsultacyjne stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowych. Są także współtwórcami propozycji szkoleniowych do ofert FRDL MISTiA „Oświata w gminie i powiecie”.

Forum występowało do Sejmowej Komisji Edukacji i do Ministra Edukacji Narodowej opiniując projekty ustaw i rozporządzeń a także do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Spotkania odbywają się cyklicznie, w pierwszy poniedziałek miesiąca. Wiosną i jesienią organizowane są trzydniowe szkoleniowe sesje wyjazdowe.

Tematy ostatnich spotkań to m.in.:

  • Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, powierzenie stanowiska dyrektora oraz odwołanie ze stanowiska dyrektora. 
  • Zagadnienia dotyczące pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych – interpretacje oraz praktyczne wskazówki
  • Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy – praktyczne aspekty wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz ewentualnego zwrotu tych środków.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!