• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oferta

STRATEGIA ROZWOJU

Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania strategii - kluczowego dokumentu w obszarze planowania i realizacji polityki rozwoju oraz instrumentu pozyskiwania środków zewnętrznych. Prace z zaangażowaniem mieszkańców.

AUDYT OŚWIATY

Analiza finansowo-organizacyjna systemu oświaty pod kątem usprawnienia zarządzania i optymalizacji kosztów polityki edukacyjnej.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych - wypełnienie obowiązku zapisanego w ustawie.

BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Realizacja reprezentatywnego badania ocen i opinii mieszkańców dotyczących działania władz samorządowych, jakości oferowanych usług oraz potrzeb mieszkańców i stopnia ich zaspokojenia, priorytetyzacja wyników oraz przedstawienie praktycznych rekomendacji dla lokalnej polityki rozwoju.

GMINNY / POWIATOWY / WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania programu opieki nad zabytkami - wypełnienie obowiązku zapisanego w ustawie. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia FRDL MISTiA związanych z przygotowaniem Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce.

TWORZENIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH O WSPARCIE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w odpowiedzi na konkretny konkurs. Prace realizowane przez ekspertów FRDL MISTiA z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

RAPORT O STANIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania raportu - wypełnienie obowiązku zapisanego w ustawie. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia FRDL MISTiA związanych z realizacją diagnoz społeczno-gospodarczych oraz konkursów samorządowych, w tym Rankingu Gmin Małopolski.

INNE USŁUGI DORADCZE

Pozostałe usługi dedykowanych samorządom, w tym w obszarze kultury, oświaty, turystyki, promocji, aktywizacji i partycypacji społecznej, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.