Forum Infor­matyków Samorzą­dowych pow­stało 20 sty­cz­nia 2010 roku.

Obec­nie zrzesza 63 osoby odpowiedzialne za infor­matyza­cję oraz obsługę infor­maty­czną jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z terenu Małopol­s­ki.

Głównym celem dzi­ała­nia Forum jest doskonale­nie poziomu i sprawnoś­ci funkcjonowa­nia samorzą­du tery­to­ri­al­nego w zakre­sie infor­matyza­cji oraz prezen­towanie opinii członków Forum wobec innych insty­tucji i orga­ni­za­cji.

Pod­sta­wową for­mą dzi­ała­nia Forum są comiesięczne spotka­nia z udzi­ałem wysok­iej klasy ekspertów, wykład­ow­ców, osób związanych z sze­roko rozu­mi­anym środowiskiem infor­maty­cznym, pod­czas których członkowie mogą posz­erzyć swo­ją wiedzę fachową oraz przedysku­tować nur­tu­jące ich prob­le­my.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!