Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Małopolskiego Forum Kultury, które odbędzie się w czwartek 23 marca o godz. 10.00.

Temat: „Prawo pracy – wybrane zagadnienia z szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury”.

Plan spotkania:

1). Najważniejsze akty normatywne z zakresu prawa pracy. Stosunek kodeksu pracy do ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw dotyczących instytucji kultury, Rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy i wyżej wymienionych ustaw.

2) Najważniejsze definicje w prawie pracy: pracodawca, pracownik, stosunek pracy, powołanie ,umowa o pracę.

a) powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury i zastępcy dyrektora,

b) zatrudniane pozostałych pracowników instytucji kultury na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Umowy cywilnoprawne zawierane przez instytucje kultury z artystami,

4) Nawiązanie stosunku pracy,

5) Podstawowe obowiązki pracodawcy (m.in. przeciwdziałanie mobbingowi) i pracownika,

6) Rodzaje umów o pracę, praca zdalna,

7) Prawo autorskie w umowach o pracę z pracownikami instytucji kultury,

8) Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez wypowiedzenia ( w tym rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem artystycznym na podst. art. 31 a ust.4-6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

9) Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, powierzenie pracownikowi innej pracy na podstawie art.42 § 4 k.p.

10) Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą. Zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury.

11) Regulamin pracy w instytucjach kultury,

12)Kwalifikacje zawodowe pracowników w instytucjach kultury. Pracownicy artystyczni. Pracownicy bibliotek i muzeów,

13) Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność i odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,

14) Czas pracy z uwzględnieniem specyfiki pracy instytucjach kultury,

15) Urlopy pracownicze z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury,

16) BHP w instytucjach kultury,

17) Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy.