Temat: „Instytucje Kultury- 2021 r. - Kompendium wiedzy Dyrektora i Głównego księgowego - zderzenie odpowiedzialności”

Termin: 24.06.2021, g. 10-13.00

Wykład ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

 Program : 

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu; 
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności. 
  • plany finansowe Instytucji Kultury. 

2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu- czy wolno korzystać z tarcz?

 3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych, finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów: 

Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami : 

1) Przychody i koszty działalności operacyjnej, 

2) Pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe - COVID-19), 

3) Przychody i koszty finansowe, 

4) Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego. 

4. Należności i zobowiązania oraz odsetki: 

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiązanie ze stopą referencyjną - zmiany), 

aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach

5. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) - oraz ich odpisy aktualizacyjne. 

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) – przekazanie majątku, źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja). 

7. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2020 r.- wyliczenie przykładu i rozliczenie z US. 

8. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem w zakresie rachunkowości: 

- identyfikacja ryzyka, 

- analiza ryzyka, 

- reakcja na ryzyko.  

9. Rola dyrektora, głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej- odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.

 

Trener: wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych (w tym: aktualna 2021 r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.