Zapraszam na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się 21 lutego br. w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), rozpoczęcie o godz. 10.00.

Sprawozdania finansowe za rok 2022 w JST

 

1. Najczęściej popełniane błędy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych w jednostce, w tym:

 1. rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
 2. rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych,
 3. ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
 4. ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
 5. ewidencja i rozliczenie kosztów,
 6. rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
 7. materiały i inne zapasy,
 8. rozliczenie konta 330 „Towary” oraz przychodów i kosztów na koncie 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” związanych ze sprzedażą węgla przez JST,
 9. wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
 10. wynik finansowy,
 11. fundusz jednostki.

2. Najczęściej popełniane błędy dotyczące zamknięcia ksiąg organu, w tym m.in.

a. rozliczenie dochodów JST księgowanych w Organie JST, również dochodów

 odprowadzanych przez jednostki,

b. rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

c. rozliczenie wydatków przekazanych jednostkom podległym,

d. wydatki niewygasające,

e. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych –

 rozliczenie,

h. pożyczki udzielane przez JST – rozliczenie,

i. środki z prywatyzacji,

j. odsetki bankowe,

k. odpisy aktualizujące należności budżetu,

l. rozliczenia międzyokresowe,

m. wynik wykonania budżetu, wynik na pozostałych operacjach, skumulowane wyniki

 budżetu.

3. Sprawozdania finansowe: bilans budżetu JST i sprawozdania finansowe jednostki urząd, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.

4. Sprawozdania łączne JST. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

5. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej JST.

Prowadząca; praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie (była skarbnikiem), od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ceniony wykładowca w FRDL i innych instytucjach szkoleniowych.

 

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum