Forum to akty­w­na gru­pa przed­staw­icieli “branży” gospo­dar­ki przestrzen­nej dzi­ała­ją­ca przy naszym Insty­tu­cie. Comiesięczne, wspólne spotka­nia grupy są doskon­ałą okazją do pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych poprzez kon­takt ze spec­jal­is­ta­mi z różnych dziedzin.

Forum dzi­ała od 1994 r. W chwili obec­nej liczy 88 członków reprezen­tu­ją­cych gminy i powiaty z terenu Małopol­s­ki i Śląs­ka.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!