Zarząd Małopol­skiego Forum Kul­tu­ry:

Prezes Zarzą­du — p. Elż­bi­eta Mostowik, Dyrek­tor Region­al­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry Doliny Karpia im. J. Mate­j­ki w Zatorze

Wiceprezes — p. Miroław Witoń, Kierown­ik Dworu Zie­le­niews­kich, Trze­bińskie Cen­trum Kul­tu­ry

Członkowie Zarzą­du:

  • Agniesz­ka Brodows­ka, Dyrek­tor Cen­trum Kul­tu­ry i Pro­mocji w Kocmyr­zowie
  • Ewa Byrs­ka, Dyrek­tor Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Spytkow­icach
  • Doro­ta Fur­man, Dyrek­tor Powia­towej i Gmin­nej Bib­liote­ki Pub­licznej w Jerz­manow­icach
  • Boże­na Hess, Dyrek­tor Bib­liote­ki i Ośrod­ka Ani­macji Kul­tu­ry w Gołczy