Najbliższe spotkanie

Zapraszam na otwarte spotkanie on-line Forum, które odbędzie się w dniu 24 czerwca br. w godzinach 10:00-13:00.

 

Podczas spotkania zostanie omówiony temat: "Zamówienia in house oraz dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ustawa a praktyka". Szczegółowy program:

Część 1: Zamówienia publiczne udzielane w formule in house:

- czym jest i jak definiować in house,

- in house w świetle ustawy o gospodarce komunalnej,

- in house jako przesłanka wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

- in house w trybie zamówienia z wolnej ręki – przesłanki stosowania trybu,

- ścieżka postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,

- dokumenty w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki – forma i zasady składania przez wykonawcę oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych,

- wymagania organizacyjne zamawiającego: komisja przetargowa, oświadczenia o konflikcie interesu, zasady prowadzenia negocjacji,

- umowa o zamówienie publiczne – zakres obligatoryjnych oraz niedozwolonych zapisów w umowie, zasady dokonywania zmian,

- podwykonawstwo w zamówieniach in house.

Część 2: Dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

- definicja dokumentu zamówienia oraz pisemności w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych,

- gdzie się podziała zasada pisemności,

- elektroniczne środki komunikacji,

- diabeł tkwi w … elektronicznym podpisie – rodzaje podpisu, zasady składania i weryfikacji,

- oferta oraz wstępne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia – postać dokumentów oraz zasady składania i uzupełniania,

- pojęcie, forma, zasady składania i uzupełniania przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,

- pozostałe dokumenty, wyjaśnienia (np. treści oferty, rażąco niskiej ceny), wezwania,

- protokół postępowania.

 

Spotkanie poprowadzi Pan Tomasz Kowalewski - specjalista w zakresie zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej; aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów; od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych; przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

 

Link do rejestracji na spotkanie dostępny jest już dla członków Forum. Wszystkie pozostałe osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu Forum, uprzejmie proszę o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz o odesłanie skanów podpisanych dokumentów do dnia 23 czerwca br. na adres: piotr.obacz@mistia.org.pl; osoby, które nadeślą kartę zgłoszenia, otrzymają na podany w niej adres e-mail link do rejestracji na spotkanie.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu i do członkostwa w Forum Zamówień Publicznych.

 

Piotr Obacz

Koordynator Forum