Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 – największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce. Rozpoczął działalność 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w Małopolsce, której misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Celem FRDL MISTiA jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, szczególnie samorządności, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych. Cel ten realizujemy głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach społecznych.

Nasza działalność służy zarówno przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu dobrych praktyk, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

Podstawowymi formami działania FRDL MISTiA są:

 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń: seminariów, kursów, warsztatów;
 • Organizowanie konferencji i kongresów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • Wspomaganie integracji środowisk samorządowych poprzez działalność forów skupiających małopolskich samorządowców;
 • Konsultacje i doradztwo dla samorządów oraz wspomaganie inicjatyw obywatelskich;
 • Prowadzenie badań i analiz, opracowywanie raportów;
 • Tworzenie i realizacja projektów;
 • Współpraca międzynarodowa i transfer doświadczeń;
 • Kształcenie kadry ekspertów Instytutu poprzez uczestnictwo w stażach krajowych i zagranicznych;
 • Lobbing na rzecz rozwoju społeczeństwa i państwa obywatelskiego;
 • Doskonalenie i upowszechnianie narzędzi zarządzania zadaniami publicznymi;
 • Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorczości (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym przedsiębiorczości społecznej;
 • Działalność na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • i wiele innych…

Ważną działalnością FRDL MISTiA są projekty międzynarodowe, w ramach których testujemy wraz z partnerami z Unii Europejskiej różnorodne, nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu publicznym lub transferujemy polskie doświadczenia do krajów przechodzących transformację ustrojową i gospodarczą.

Zarówno Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak też Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji są laureatami wielu nagród i wyróżnień za prowadzoną działalność. M.in.:

 • UN Habitat Scroll of Honour (1995);
 • Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów w Konkursie „Pro Publico Bono” (2000);
 • Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy
  w Europie Środkowej i Wschodniej (2004);
 • Nagroda Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski Pro Publico Bono dla profesora Jerzego Regulskiego – Prezesa i twórcy Fundacji (2009);
 • Uhonorowanie Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora FRDL MISTiA w latach 1998-2010 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej (2009);
 • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla FRDL MISTiA w kategorii „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska” dla najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (2010).

Nasze usługi spełniają najwyższe standardy, o czym świadczy posiadany znak jakości MSUES – Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Ponadto, jako jednostka terenowa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL MISTiA jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest również członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także Grupy Zagranica.