Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki pow­stało w 2007 roku. Głównym celem Forum jest budowanie jed­noś­ci i współpra­cy pomiędzy prze­wod­niczą­cy­mi rad gmin i powiatów gmin wojew­ództ­wa małopol­skiego oraz inte­grac­ja środowiska samorzą­dowego bez wzglę­du na przy­należność par­tyjną czy sym­pa­tie poli­ty­czne poszczegól­nych członków

Członka­mi Forum jest 44 prze­wod­niczą­cych rad gmin i powiatów Małopol­s­ki. Sys­tem­aty­cznie, raz w miesiącu Forum orga­nizu­je spotka­nia konsultacyjno–doradcze lub dyskus­je. W ramach Forum orga­ni­zowane są również 2–3 dniowe wyjaz­dowe kon­fer­enc­je.

Członkost­wo w Forum daje real­ną możli­wość budowa­nia skutecznego lob­bin­gu samorzą­dowego, wywiera­nia wpły­wu na usta­wodaw­st­wo, a także sprzy­ja tworze­niu serdecznych i przy­ja­ciel­s­kich więzi. Udzi­ał w spotka­ni­ach Forum daje też możli­wość szy­bkiego dostępu do infor­ma­cji i wymi­any doświad­czeń.

Zachę­camy do udzi­ału w pra­cach Forum!