FRDL MISTiA świadczy profesjonalną i bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu dokumentów strategicznych i operacyjnych niezbędnych do sprawnego zarządzania jednostką samorządową, pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe, czy też opracowywaniu badań, diagnoz i analiz społeczno-gospodarczych, służących poprawie zarządzania w jednostkach samorządowych.

Potencjał merytoryczny i ekspercki FRDL MISTiA, zbudowany poprzez długoletnią współpracę z najlepszymi ekspertami w kraju, pozwala na oferowanie profesjonalnych i nowoczesnych usług odpowiadających na realne potrzeby samorządów, a także partnerów z sektora społecznego i biznesowego. Eksperci FRDL MISTiA posiadają niezbędną wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, którą łączą z doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji programów pomocowych prowadzonych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

Podczas pracy często wykorzystywany jest sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny. Polega on na możliwie szerokim udziale w pracach lokalnej społeczności oraz władz samorządowych przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie spotkań i warsztatów oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ta metoda pracy przyczynia się również do aktywizacji i przedsiębiorczości poszczególnych środowisk oraz całych lokalnych społeczności, a także oraz integracji społecznej mieszkańców i pozytywnej identyfikacji ze swoim środowiskiem.

FRDL MISTiA konsekwentnie rozwija ofertę dotyczącą wszystkich dziedzin funkcjonowania samorządu lokalnego i tworzy zespoły eksperckie, będące w stanie zrealizować szereg specjalistycznych usług konsultingowych i doradczych.