Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności, które odbędzie się w piątek 27 października.

Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła przygotowania i wdrażania planu na rzecz zapewniania poprawy dostępności jako jednego z kluczowych zadań koordynatora ds. dostępności.

Druga część zostanie poświęcona konsultacjom Członków Forum z ekspertem, który pomoże wypracować stanowisko Forum w zakresie proponowanych przez nas zmian do ustawy o zapewnieniu dostępności. Głosy na temat wyrażenia opinii jako Forum w zakresie stosowania przepisów ustawy i propozycji jej zmiany pojawiały się niejednokrotnie podczas spotkań, dlatego wychodząc naprzeciw nim, proponujemy Państwu możliwość wyrażenia opinii, zebrania głosu środowiska Koordynatorów, zrzeszonych w ramach naszego Forum i przesłania ich do Ministerstwa.

Tematy spotkania:

1. Plan na rzecz zapewniania poprawy dostępności. Na co zwrócić uwagę i jak sobie pomóc w jego przygotowaniu i wdrażaniu?

Szczegółowy program wystąpienia:

1. Prezentacja przykładowych planów.

2. Założenia planu zgodne z ustawą o dostępności.

3. Przygotowanie planu:

· Funkcja planu.

· Elementy planu.

· Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot.

· Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez ten podmiot.

· Kogo zaangażować do przygotowania planu?

· Monitorowanie planu.

4. Narzędzie wspierające przygotowanie planu - PLANER – prezentacja narzędzia.

5. Narzędzie wspierające przygotowanie planu - PLANER- ćwiczenia- samodzielna praca z narzędziem.

2. „Nic o nas, bez nas- Koordynatorów ds. dostępności”. Dyskusja i przygotowanie stanowiska Forum Koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie proponowanych zmian w ustawie o zapewnieniu dostępności.

Ta część spotkania zostanie poświęcona konsultacjom Członków Forum z ekspertem, który pomoże wypracować nam stanowisko Forum w zakresie proponowanych zmian do ustawy o zapewnieniu dostępności.

Państwa głosy na temat wyrażenia opinii jako Forum w zakresie stosowania przepisów ustawy i propozycji jej zmiany pojawiały się podczas spotkań (szczególnie wybrzmiały podczas ostatniego, wrześniowego spotkania), dlatego wychodząc naprzeciw nim, proponujemy Państwu możliwość wyrażenia opinii, przedstawienia głosów, pochodzących ze środowiska Koordynatorów, zrzeszonych w ramach naszego Forum i przesłania ich do Ministerstwa.

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną, działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a jego celem jest m.in. doskonalenie poziomu i sprawności działania pracowników administracji publicznej, w szczególności jst i jednostek podległych, będących koordynatorami ds. dostępności oraz prezentowanie opinii jego członków wobec administracji rządowej i innych instytucji/organizacji. Ten ostatni zostanie zrealizowany m. in. poprzez wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych, w tym wypadku zaproponowania zmian w ustawie.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przemyślenie i zaproponowanie rozwiązań, które w Państwa opinii przyczynią się do skuteczniejszego, łatwiejszego, prostszego stosowania ustawy, pomogą rozpowszechniać dostępność w jsfp i jego otoczeniu oraz usprawnią Państwa codzienną pracę.

Jeśli macie Państwo już gotowe propozycje, pomysły, rozwiązania prosimy o ich przesłanie do koordynatora regionalnego (monika.brzegowska@mistia.org.pl) lub na adres forumkoordynatorow@frdl.org.pl w celu ich wcześniejszego przekazania ekspertowi do dnia 24.10.2023r.

Podczas spotkania wraz z Ekspertką przeanalizujemy zgłoszone przez Państwa propozycje rozwiązań i zmian do ustawy oraz zastanowimy się nad ostatecznym kształtem merytorycznym opracowywanego materiału. Następnie po spotkaniu nasza Ekspertka przygotuje pismo, które zostanie Państwu przekazane z prośbą o ostateczną weryfikację i akceptację. W związku z powyższym liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertkami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!