Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 173 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach.

Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.

Forum organizuje, średnio raz w miesiącu, robocze debaty – “bez kamer i reflektorów”, na tematy najbardziej aktualne w danej chwili, priorytetowe dla wójtów i burmistrzów. Debaty te dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, a z drugiej strony – pozwalają na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa małopolskiego.

Wynikiem prowadzonych na Forum dyskusji są stanowiska Forum przygotowywane w imieniu gmin. Formułowane są w nich wnioski o zmianę treści ustaw i rozporządzeń, jak też opinie w sprawach istotnych dla samorządów. Stanowiska te kierowane są do odpowiednich ministrów, komisji sejmowych, jak też przekazywane do wiadomości wojewody i marszałka województwa.

Częstymi gośćmi Forum są Marszałek i Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego, parlamentarzyści, najwyżsi rangą przedstawiciele administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!