• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Małopolskie Wektory Współpracy

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji cyklicznie zaprasza wszys­tkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starost­wa Powia­towe z Wojew­ództ­wa Małopol­skiego do udzi­ału w konkur­sie Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy.

Konkurs wyłania najlep­sze przykłady part­ner­skiej współpra­cy małopol­s­kich jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi.

Ideą konkur­su jest wspieranie roz­wo­ju społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego poprzez doskonale­nie zasad i form współpra­cy pomiędzy jst a ngo w wojew­ództwie małopol­skim. Przy oce­nie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest m.in. różnorod­ność form współpra­cy oraz innowa­cyjność zgłaszanych rozwiązań.

Intencją orga­ni­za­to­ra jest, by konkurs stwarzał cyk­liczną okazję do oce­ny poziomu zaan­gażowa­nia orga­ni­za­cji społecznych w real­iza­cję zadań pub­licznych — sfery niezwyk­le ważnej dla każdej lokalnej społecznoś­ci. Do przed­staw­ienia dobrych prak­tyk doty­czą­cych współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi zaprasza­my również jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne JST, czyli np. domy kul­tu­ry, bib­liote­ki, ośrod­ki pomo­cy społecznej.

MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY 12. EDYCJA – II etap

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY

24 stycznia br. w trakcie spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski uhonorowano laureatów konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Wśród nagrodzonych znalazły się:

1 miejsce – Gmina Zakliczyn

2 miejsce – Gmina Biecz

3 miejsce – Gmina Dobczyce

Wyróżnienia otrzymały Gmina Skawina oraz Miasto Tarnów.

  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować, że 31 sierpnia br. pod­czas posiedzenia Kapituły konkur­su „Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy” do drugiego eta­pu oce­ny mery­to­rycznej wybranych zostało 5 aplikac­ji konkur­sowych.

Wśród samorządów zak­wal­i­fikowanych do następ­nego eta­pu znalazły się:

 • Gmina Biecz
 • Gmina Dobczyce
 • Gmi­na Miasta Tarnowa
 • Gmi­na Skawina
 • Gmi­na Zakliczyn

Następ­nym etapem konkur­su będą bada­nia tele­fon­iczne prowad­zone wśród orga­ni­za­cji pozarzą­dowych dzi­ała­ją­cych na tere­nie gmin, które znalazły się w gronie final­istów.

Wyni­ki tych badań będą miały decy­du­ją­cy wpływ na wybór trzech tegorocznych lau­re­atów.

 

Przedłużenie naboru wniosków!

? Został przedłużony termin składania wniosków – czekamy na aplikacje konkursowe do 15.07.2019 roku.

? FRDL MISTiA zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. 
Konkurs wyłoni najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2018 roku.

? Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie w terminie do 15.07.2019 roku, do godz. 16:00 na adres mailowy Sekretariatu Konkursu: mistia@old.mistia.org.pl aplikacji konkursowej. 

? Regulamin oraz Aplikacja konkursowa dostępne są na stronie www.old.mistia.org.pl/wektory

 

Już po raz dwunasty FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy.

Konkurs wyłoni najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Intencją organizatora jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

Idea konkursu to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jst a ngo w województwie małopolskim.

Do przedstawienia dobrych praktyk dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi zapraszamy również jednostki organizacyjne JST, czyli np. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana będzie m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

Nabór aplikacji potrwa do 15 lipca 2019 roku do godz. 16:00.

 

Dokumenty:

 

Szczegółowych informacji udzielają: Maria Piękoś-Konopnicka, Anatol Władyka

(tel. 12 633 51 54 w. 121, mail: maria.konopnicka@old.mistia.org.pl, a.wladyka@old.mistia.org.pl)

 

Kapituła Konkur­su „Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy”:

Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska – UJ

Marcin Kiwior – Wójt Gminy Skrzyszów

Mariusz Kusion – Małopolska Sieć NGO

Prof. Janusz Majcherek – Uniwersytet Pedagogiczny

Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Anatol Władyka – FRDL MISTiA, Przewodniczący Kapituły Konkursu

Patronat Honorowy:

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medi­al­ny: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Serwis Samorządowy PAP, ngo.pl.

Małopolskie Wektory Współpracy 11 edycja

MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY — 11. EDYCJA

 

Laureaci konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”

26 września br. podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ogłoszone zostały wyniki Konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”.

I miejsce: Urząd Gminy Skrzyszów 

II miejsce: Urząd Gminy Koszyce

III miejsce: Urząd Gminy Klucze

wyróżnienie: Urząd Gminy Gnojnik

Już po raz 11. Konkurs wyłonił najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

I miejsce – GMINA SKRZYSZÓW – za wsparcie informacyjno – doradcze organizacji pozarządowych i obywatelskich grup nieformalnych w pozyskiwaniu środków z małych grantów, inwestycje w odnawialne źródła energii we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz edukację ekologiczną i akcje ekologiczne. Za wsparcie takich społecznych przedsięwzięć jak: Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA, Studentki Akademii Zdrowego Odżywiania, Koło Pszczelarzy Skrzyszów.

II miejsce – GMINA KOSZYCE – za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji czasu opieki, aktywności i rozwoju dla dzieci i młodzieży, za dofinansowanie projektów ukierunkowanych na kompleksowe podejście w organizacji czasu wolnego najmłodszych mieszkańców Gminy w zakresie edukacji kulturalnej, geograficznej, ekologicznej, ale także za projekty w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: edukacja anty-uzależnieniowa, czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Za współpracę z takimi organizacjami jak np.: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaksice, czy lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.

III miejsce – GMINA KLUCZE – za wsparcie finansowe i merytoryczne projektów z zakresu ekonomii społecznej, pomocy społecznej, wieloletnie rozwijanie i wspieranie modelowych projektów, które realnie przyczyniają się do realizacji strategii włączenia społecznego, jak spółdzielnia socjalna, placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami społecznymi, dzienny dom pobytu dla seniorów. Za współpracę m.in. z takimi organizacjami z terenu Gminy jak: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, czy nowa Spółdzielnia Socjalna ,,MAŁOPOLANIN”.

Wyróżnienie – GMINA GNOJNIK – za szczególną uwagę zwróconą na potrzeby seniorów, najstarszych mieszkańców Gminy Gnojnik, za współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, edukację seniorów, realizację warsztatów prozdrowotnych i kulturalnych dla seniorów, za dbanie o godność seniora.

Ideą konkursu organizowanego przez FRDL MISTiA jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jst a ngo
w województwie małopolskim. Przy ocenie nadesłanych przez gminy i powiaty aplikacji pod uwagę brana była m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań. Intencją organizatora jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

 

 

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny:

 

 

 

_______________________
Konkurs Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy

11 edy­c­ja

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji już po raz jede­nasty zaprasza wszys­tkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starost­wa Powia­towe z Wojew­ództ­wa Małopol­skiego do udzi­ału w konkur­sie Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy.

Konkurs wyłoni najlep­sze przykłady part­ner­skiej współpra­cy małopol­s­kich jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi.

Ideą konkur­su jest wspieranie roz­wo­ju społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego poprzez doskonale­nie zasad i form współpra­cy pomiędzy jst a ngo w wojew­ództwie małopol­skim. Przy oce­nie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana będzie m.in. różnorod­ność form współpra­cy oraz innowa­cyjność zgłaszanych rozwiązań.

Intencją orga­ni­za­to­ra jest, by konkurs stwarzał cyk­liczną okazję do oce­ny poziomu zaan­gażowa­nia orga­ni­za­cji społecznych w real­iza­cję zadań pub­licznych — sfery niezwyk­le ważnej dla każdej lokalnej społecznoś­ci. Do przed­staw­ienia dobrych prak­tyk doty­czą­cych współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi zaprasza­my również jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne JST, czyli np. domy kul­tu­ry, bib­liote­ki, ośrod­ki pomo­cy społecznej.

Nabór aplikacji potr­wa do 27 kwiet­nia 2018 roku.

Szczegółowych infor­ma­cji udziela: Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor konkur­su (tel. 12 633 51 54 w. 140, mail: agnieszka.majewska@old.mistia.org.pl)

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny sprawu­ją: Radio Kraków, TVP 3, Dzi­en­nik Pol­s­ki, Samorząd.pap.pl, ngo.pl.

Reg­u­lamin Konkur­su

Aplikac­ja Konkur­sowa

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

10Edycja

20 czer­w­ca mieliśmy przy­jem­ność wręczyć nagrody lau­re­atom 10. edy­cji konkur­su Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy. Cztery małopol­skie samorządy zostały wyróżnione za mod­e­lową, part­ner­ską współpracę z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi.

fot: Regi­na Kor­czak-Waty­cha

Wzorem poprzed­nich edy­cji,  ideą konkur­su jest wspieranie roz­wo­ju społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego poprzez doskonale­nie zasad i form współpra­cy pomiędzy jed­nos­tka­mi samorzą­du tery­to­ri­al­nego a ngo w Wojew­ództwie Małopol­skim. Przy oce­nie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest m.in. różnorod­ność form współpra­cy oraz innowa­cyjność zgłaszanych rozwiązań.

fot: Regi­na Kor­czak-Waty­cha

Grze­gorz Lip­iec — Członek Zarzą­du Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Małopol­skiego — wręczył nagrody tegorocznym lau­re­atom:

I miejsce — Urząd Miejs­ki w Starym Sączu

II miejsce – Urząd Mias­ta Oświęcim

III miejsce — Urząd Mias­ta Nowy Targ

wyróżnie­nie —  Urząd Mias­ta i Gminy w Skaw­inie 

Grat­u­lu­je­my!

Z władza­mi Urzę­du Mias­ta i Gminy w Skaw­inie spotkaliśmy się 5 lip­ca przy okazji posiedzenia Skaw­ińskiej Rady Dzi­ałal­noś­ci Pożytku Pub­licznego. Dyrek­tor Insty­tu­tu Boże­na Pietras-Goc wręczyła konkur­sowe wyróżnie­nie Bur­mistr­zowi Pawłowi Kolasie.

Relację oraz galer­ię zdjęć z roz­da­nia nagród moż­na znaleźć m.in. na stron­ie Radia Kraków oraz por­talu Podhale24.

fot: Regi­na Kor­czak-Waty­cha

Konkurs Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy od dziesię­ciu lat real­i­zowany jest przez Insty­tut we współpra­cy z Urzę­dem Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Małopol­skiego. W konkur­sie mogą wziąć udzi­ał wszys­tkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starost­wa Powia­towe z Małopol­s­ki.

Kapit­ule Konkur­su zasi­adali:

 • Iwona Bil­s­ka — Bur­mistrz Mias­ta Jor­danowa
 • prof. Ewa Bogacz-Woj­tanows­ka — Insty­tut Spraw Pub­licznych UJ
 • dr hab. Andrzej Bukows­ki — Insty­tut Socjologii UJ
 • Mał­gorza­ta Dulak — Koor­dy­na­tor współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi, UMWM
 • Mar­iusz Kusion — Małopol­s­ka Rada Pożytku Pub­licznego
 • prof. Janusz Majcherek — Insty­tut Socjologii i Filo­zofii UP
 • Ana­tol Włady­ka — FRDL MIS­T­iA

Dzięku­je­my za wszys­tkie nadesłane aplikac­je!