Zakończyliśmy realizację warsztatów diagnostycznych i strategicznych w gminie Iwanowice. Konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa w składzie: Wojciech Odzimek, Dawid Hoinkis i Jan Cieplak przeprowadzili razem z przedstawicielami wspólnoty lokalnej serię spotkań, w ramach których udało się wypracować kompleksową diagnozę społeczno-gospodarczą gminy oraz plan operacyjny, zawierający propozycję celów i zadań rozwojowych w perspektywie 2030 roku. Kolejne miesiące to prace eksperckie nad projektem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030, zgodnie z nowymi wytycznymi wdrażanymi Ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy, a jednocześnie określiła wymagania proceduralne i merytoryczne względem tego dokumentu.