Gmina Radłów, przy wsparciu ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, rozpoczęła działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. Dokument powstaje przy zaangażowaniu władz samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców i innych interesariuszy lokalnych.

W dniu 2 czerwca w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe, którego przedmiotem było omówienie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wstępna dyskusja na temat wyzwań rozwojowych. Kolejne warsztaty poświęcone będę identyfikacji celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków interwencji.

Dzięki współpracy gminy Radłów z FRDL MISTiA powstanie dokument, zgodny ze standardem i spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, spełniający nowe wytyczne proceduralne i merytoryczne, który pozwoli w kolejnych latach na zrównoważony rozwój gminy, w tym przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.