W związku z upływem horyzontu czasowego Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Partnerem merytorycznym jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Zrealizowano już prace diagnostyczne, obejmujące opracowanie raportu diagnostycznego dotyczącego sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta oraz przeprowadzenie sondażowego badania ankietowego wśród mieszkańców. Wnioski z diagnozy stanowiły główny przedmiot dyskusji podczas pierwszego spotkania strategicznego, które odbyło się w czerwcu w Oświęcimskim Centrum Kultury. Warsztat poprowadzili: Wojciech Odzimek – Dyrektor FRDL MISTiA, Dawid Hoinkis – Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju oraz Jan Cieplak – specjalista w tymże zespole. Strategia stanowić będzie najważniejszy dokument wskazujący wizję rozwoju miasta oraz kierunki długofalowych działań mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój Oświęcimia.