Eksperci FRDL MISTiA współpracowali z Gminą Iwanowice w zakresie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030. Prace, mimo iż rozpoczęte jeszcze przed okresem wdrożenia nowych przepisów, uwzględniały wszelkie wytyczne merytoryczne i proceduralne, będące następstwem wejścia w życie Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia m.in. kwestie przestrzenne, w tym przedstawia model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z wynikającymi z niego zasadami prowadzenia polityki rozwoju, definiuje też obszary strategicznej interwencji określone na poziomie lokalnym. Aktualnie dokument poddawany jest konsultacjom społecznym, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wraz z ich podsumowaniem. Strategia czeka też na pozytywną opinię Zarządu Województwa Małopolskiego.

Po zakończeniu konsultacji i opiniowania, przeprowadzona zostanie uprzednia ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii, a także zrealizowana procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko. Finalna wersja dokumentu zostanie poddana pod głosowanie Rady Gminy Iwanowice.

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem samorządu gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, określającym obszary, cele i kierunki działań gminnej polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Jest jednocześnie ważnym instrumentem koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych na rozwój, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Gminie Iwanowice dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i trwającą współpracę, a Państwa zachęcamy do skorzystania z naszej oferty doradczej.