Zespół Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA współpracował z Gminą Szczurowa w zakresie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030. Strategia powstała w oparciu o nowe przepisy dotyczące polityki rozwoju, wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Poprzez te zmiany strategia rozwoju gminy po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała podstawę prawną oraz wytyczne realizacyjne w ramach ustawy. Eksperci FRDL MISTiA przygotowali z tej okazji na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej specjalną publikację „Strategia Rozwoju Gminy. Poradnik praktyczny”, którego zalecenia i rekomendacje zostały wykorzystane w ramach prac. Opracowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030 realizuje nowe wytyczne, stanowi efekt szerokich prac badawczych, analitycznych, ewaluacyjnych, planistycznych i programowych oraz uwzględnia wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były w szczególności spotkania warsztatowe z interesariuszami. Aktualnie trwa procedura konsultacji społecznych, a także opiniowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Gminie Szczurowa dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i trwającą współpracę, a Państwa zachęcamy do skorzystania z naszej oferty doradczej.