W 2019 roku eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem opracowali Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2020-2025. Niedawno – podczas sesji XXIII - została ona przez Radę Miasta Zakopane przyjęta do realizacji.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane jest dokumentem stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.

W prace nad dokumentem włączyło się szerokie grono interesariuszy lokalnych. Partycypacja odbywała się przede wszystkim poprzez warsztaty moderowane przez Wojciecha Odzimka – Wicedyrektora FRDL MISTiA oraz Dawida Hoinkisa – Kierownika Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA. Finalna wersja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2020-2025 stanowi zatem syntezę świadomych wyborów i rekomendacji, sformułowanych w ramach szerokiej debaty publicznej. Daje to nadzieję na jej partnerską, efektywną realizację w kolejnych latach obowiązywania.

Potrzeba opracowania dokumentu ma swoje źródło w regulacjach normatywnych. Zgodnie z artykułem art. 17.1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Gminy zainteresowane wsparciem naszych ekspertów zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie w zakładce doradztwo https://mistia.org.pl/doradztwo/oferta oraz do kontaktów bezpośrednich z Zespołem Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.