Finalizujemy prace nad Programem Ochrony Środowiska dla powiatu bocheńskiego na lata 2021-2024 (z perspektywą do roku 2027). W dniu dzisiejszym Dawid Hoinkis – kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu Bocheńskiego, podczas którego omawiał poszczególne etapy prac nad dokumentem oraz jego kluczowe założenia. Głównym celem określonym w Programie jest zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska oraz poprawa stanu środowiska powiatu z uwzględnieniem koordynacji działań gmin dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia mieszkańców. Podczas posiedzenia, jak również na wszystkich wcześniejszych etapach prac, władze powiatu wielokrotnie podkreślały ważność kwestii odnoszących się do środowiska naturalnego i ich priorytet w lokalnej polityce rozwoju. Pod koniec roku Program zostanie poddany pod uchwałę Rady Powiatu Bocheńskiego.