Koniec roku to zawsze szczególnie intensywny czas. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, realizujemy wsparcie doradcze dla małopolskich gmin.

W dniu 10 grudnia b.r. eksperci FRDL MISTiA w składzie: Wojciech Odzimek - Dyrektor FRDL MISTiA, Dawid Hoinkis - Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju oraz Jan Cieplak – Specjalista ds. doradztwa i rozwoju, poprowadzili kreatywny warsztat on-line z przedstawicielami gminy Zakliczyn. W spotkaniu uczestniczył p. Dawid Chrobak - Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, a także radni, urzędnicy i pracownicy instytucji gminnych (szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej), przedsiębiorcy oraz mieszkańcy i liderzy społeczni, w tym reprezentujący różne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie.

Celem spotkania było określenie priorytetów, celów i głównych kierunków interwencji w najbliższych latach. Rozmawiano m.in. o lokalnej gospodarce, tradycjach handlowych Zakliczyna i specjalizacjach lokalnych, turystyce, środowisku, zasobach materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Gmina planuje do 2030 roku m.in. rozbudowę strefy aktywności gospodarczej, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kontynuację prac związanych z odbudową zamku w Melsztynie i włączenie go w obieg turystyczny, rozwój sieci ścieżek rowerowych, poprawę bazy oraz jakości i dostępności usług publicznych.

Dzięki współpracy gminy Zakliczyn z FRDL MISTiA powstanie dokument strategii, zgodny ze standardem i spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, wypełniający nowe wytyczne merytoryczne i proceduralne wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, ale przede wszystkim stanowiący odpowiedź na problemy, potrzeby i oczekiwania społeczne, a także wykorzystujący pojawiające się szanse rozwojowe, jak np. nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej.