W 2020 roku, mimo pandemii i związanych z nią trudności, a także zmian prawnych, w szczególności będących konsekwencją ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, eksperci FRDL MISTiA współpracowali z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, wspierając je w opracowaniu strategii rozwoju oraz różnych dokumentów branżowych o perspektywie średnio- i długookresowej. Poniżej skondensowane zestawienie wykonanych i kontynuowanych przez nas usług.

Usługi zrealizowane w 2020 roku:

 1. Badania społeczne:
 • Przeprowadzenie i podsumowanie badania warunków życia i jakości usług publicznych na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych w gminie Zakliczyn,
 • Przeprowadzenie i podsumowanie badania warunków życia i jakości usług publicznych na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych w gminie Czernichów.

2. Diagnozy:

 • Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Dębno,
 • Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Czarny Dunajec.

3. Rozwój lokalny:

 • Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2030,
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030,
 • Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2020-2030,
 • Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Libiąż do roku 2020 „Gmina Libiąż 2030”,
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030.

4. Zarządzanie oświatą:

 • Przeprowadzenie audytu oświaty w gminie Jerzmanowice-Przeginia oraz szkolenie dla dyrektorów szkół,
 • Przeprowadzenie audytu oświaty w gminie Dobra,
 • Przeprowadzenie audytu oświaty w gminie Wielka Wieś,
 • Przeprowadzenie audytu oświaty w gminie Zabierzów (etap 1),
 • Analiza arkuszy organizacyjnych szkół dla gminy Skała.

5. Ochrona środowiska:

 • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027

6. Polityka społeczna:

 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mogilany na lata 2021-2027,
 • Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2018-2023.

7. Rewitalizacja:

 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027.

8. Ochrona i opieka nad zabytkami oraz zarzadzanie dziedzictwem:

 • Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień na lata 2021-2024.

Ponadto, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracowaliśmy:

 • Film informacyjno-instruktażowy dotyczący wybranych elementów strategii rozwoju gminy, tj. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
 • Publikację wraz z okładką „STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Poradnik praktyczny”, opisującą – krok po kroku – jak sporządzić strategię na podstawie zmienionej w 2020 roku ustawy o samorządzie gminnym.

W fazie opracowania, na różnym etapie realizacji, pozostają:

 1. Rozwój lokalny:
 • Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2020-2030
 • Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030,
 • Strategia Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030.

2. Zarządzanie oświatą:

 • Program Rozwoju Oświaty w gminy Skawina na lata 2021-2030,
 • Audyt oświaty w mieście Biłgoraj,
 • Audyt oświaty w gminie Zabierzów (etap 2).

3. Polityka społeczna:

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zakliczyn na lata 2021-2027.

Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i oczywiście polecamy się! Szczegółowa oferta dostępna jest w ramach zakładki DORADZTWO.