Gmina Dębno przy wsparciu ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, rozpoczęła działania związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju gminy, określającym cele oraz działania rozwojowe w perspektywie 2030 roku. Dokument powstaje przy zaangażowaniu władz samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców. Powołany został specjalny konwent, który wypracowywał będzie założenia strategii.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej. Na czele konwentu stanął Wiesław Kozłowski Wójt Gminy Dębno. W pracach uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele środowisk lokalnych z gminy Dębno: przedstawiciele Rady Gminy Dębno, dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedstawiciele Urzędu Gminy Dębno, stowarzyszeń, sołectw, OSP oraz przedsiębiorcy lokalni. Spotkanie prowadzili: Wicedyrektor FRDL MISTiA Wojciech Odzimek oraz Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju Dawid Hoinkis. Przedmiotem spotkania było omówienie wniosków z diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Dębno oraz wstępna dyskusja na temat wyzwań rozwojowych. Kolejne warsztaty poświęcone będę identyfikacji celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków interwencji.

Dzięki współpracy gminy Dębno z FRDL MISTiA powstanie dokument, zgodny ze standardem i spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, ale przede wszystkim wypełniający wchodzące w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadza podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Nowelizacja definiuje nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, jak również zakresu merytorycznego.