W 2020 roku eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz kolejny współpracowali z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrzanowie, będącym instytucją odpowiedzialną za Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2018-2023. Konsultanci zrealizowali cykliczny monitoring oraz dodatkowo ewaluację śródokresową, na bazie których zrealizowano następnie częściową aktualizację dokumentu. 

Na proces monitoringu składało się przeprowadzenie analiz i opracowanie raportu wskaźnikowego oraz zebranie informacji od partnerów i podsumowanie wykonania zadań w 2019 roku. Ewaluację zrealizowano m.in. w ramach dedykowanego warsztatu z udziałem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Projekt zaktualizowanego planu operacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów został poddany dodatkowym e-konsultacjom społecznym. Dzięki temu powstała nowa wersja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów, odpowiadająca na zdiagnozowane problemu, potrzeby i oczekiwania społeczne. Dokument został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie.