8 października w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyły się kolejne spotkania w ramach prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030. Przedmiotem prac warsztatowych była weryfikacja aktualności obszarów, celów i zadań określonych w ramach dotychczasowego dokumentu strategicznego powiatu. Zagadnienia omawiano w dwóch grupach tematycznych. Grupa infrastrukturalno-gospodarczo-turystyczna zajęła się: gospodarką lokalną, przedsiębiorczością, rynkiem pracy, infrastrukturą: drogi, kanalizacja, wodociąg itp., ofertą czasu wolnego dla turystów i gości, turystyką, kulturą i dziedzictwem. Natomiast grupa usługi publiczne podjęła takie zagadnienia, jak: edukacja i wychowanie, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oferta czasu wolnego dla mieszkańców – kultura i rozrywka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie publiczne wraz z kwestiami dotyczącymi aktywizacji i partycypacji społecznej. Grupy pracowały niezależnie, wykorzystując przy tym specjalną tabelę do ewaluacji i aktualizacji zadań z poprzedniej strategii, a także wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz ostatniej dyskusji strategicznej. Na podstawie zebranych informacji i opinii eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji opracują projekt planu operacyjnego nowej Strategii.