Zapraszamy miasta i gminy miejsko-wiejskie do udziału w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”, który będzie poświęcony tematowi „otwarte rządzenie”. W konkursie wyróżnione zostaną samorządy empatyczne, otwarte, dobrze komunikujące się z mieszkańcami. To już kolejna edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Organizatorem Konkursu jest Związek Miast Polskich.

– Konkurs odbywa się w czasie rosnących wyzwań, przed którymi stoją wspólnoty samorządowe. Skuteczne rozwiązanie tych problemów wymaga włączenia wszystkich zainteresowanych stron (wszystkich szczebli władz administracyjnych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego) do poszukiwania najlepszych możliwości wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych. Jednym z warunków sukcesu jest zaufanie, które jest budowane właśnie poprzez aktywną komunikację społeczną. – mówi Zygmunt Frankiewicz, Prezes ZMP.

Otwarte rządzenie to idea świadomego, jak najszerszego udostępniania danych publicznych, aby zapewnić przejrzystość i otwartość procesów decyzyjnych. Zakłada ona włączanie mieszkańców w proces planowania, realizowania i monitorowania rozwoju lokalnego, w wymiarze zarówno planistycznym, jak i wykonawczym.

Organizatorzy czekają a zgłoszenia szczegółowych rozwiązań i działań podejmowanych w miastach, wdrażających praktycznie ideę otwartego rządzenia, które służą lepszej komunikacji społecznej oraz włączaniu mieszkańców i interesariuszy w procesy zarządzania sprawami publicznymi. Mogą to być pojedyncze działania i narzędzia lub ich zestawy, które pozwalają na skuteczną realizację zasad otwartego rządzenia, opisanych w rekomendacjach OECD. 

Termin zgłaszania aplikacji upływa 12 grudnia 2022 r.

Nagrodą w konkursie będzie tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2022” oraz udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii.

Konkurs jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na stronie ZMP