Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych jest wyzwaniem zarówno dla osób zaangażowanych już w udzielanie zamówień, jak i osób początkujących w tym obszarze. Proponowane przez nas szkolenie służyć ma przedstawieniu w przystępny sposób zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z nowych przepisów. Na szkoleniu "krok po kroku" wyjaśnione zostaną działania, jakie należy podejmować dokonując publicznych zakupów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie, omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych.
 • W wyniku szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia będzie potrafił stworzyć roczny plan postępowań o zamówienia publiczne, oszacować wartość podstawowych zamówień publicznych, sporządzić kluczową dokumentacje zamówienia na dostawy i usługi oraz uwzględnić w niej główne nakazy i zakazy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1: 21 czerwca 2021 r.

 1. Jak zaplanować postępowania i oszacować wartości zamówień?
  • Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
  • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia.
  • Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
  • Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne.
  • Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu.
 2. Jak wywiązać się prawidłowo z nowych obowiązków przedrealizacyjnych?
  • Analiza potrzeb zamawiającego.
  • Analiza wariantów realizacji zamówienia.
 3. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
  • Zakres opisu przedmiotu zamówienia.
  • Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia.
  • Kryteria równoważności.
  • Przedmiotowe środki dowodowe.
 4. Jak prawidłowo określić wymagania podmiotowe?
  • Nowe warunki udziału w postępowaniu.
  • Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.
  • Grupa kapitałowa.
  • Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego.
  • Podmiotowe środki dowodowe.

DZIEŃ 2: 22 czerwca 2021 r.

 1. Jak prawidłowo określać kryteria oceny ofert?
  • Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  • Cena a koszt.
  • Kryteria i weryfikacja ich spełnienia.
 2. Kluczowe aspekty praktyczne postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:
  • Tryb podstawy.
  • Negocjacje.
  • Publikacje.
  • Jak obliczać terminy?
  • Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW.
 3. Zamówienia powyżej progów unijnych- istotne zmiany:
  • Ważne zmiany w trybach udzielania zamówień.
  • Uporządkowanie procedury odwróconej.
  • Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
  • Nowe terminy związania z ofertą.
  • Wszczynania postępowań poniżej progów UE.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które nie znają problematyki zamówień publicznych albo są osobami początkującymi w tej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt na Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 590 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 16 czerwca 2021 r.