Problematyka wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawania zaświadczeń z RDO

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania prowadząca – ekspert z wieloletnim doświadczeniem, przedstawi Państwu zasady i obowiązki gmin, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w celu dostosowania polskich przepisów do unijnego rozporządzenia w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Ponadto na spotkaniu zostaną omówione najczęstsze nieprawidłowości i problemy pojawiające się podczas stosowania procedury wydawania dowodów osobistych. Trener omówi najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a uczestnicy biorący udział w spotkaniu otrzymają niezbędne wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie dobrych praktyk z zakresu udostępniania: danych z RDO, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawania zaświadczeń.
  • Przedstawienie propozycji kolejnych zmian w zakresie dowodów osobistych.
  • Wskazanie najczęstszych nieprawidłowości i kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów, zarówno w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
  • Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie problematyki szkolenia.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem problemów i niejasności dotyczących omawianych zagadnień w trakcie zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady wydawania dowodów osobistych:
• funkcje dowodu osobistego;
• zakres danych, okres ważności;
• właściwość organów;
• wniosek o wydanie dowodu osobistego, obecność przy składaniu wniosku, formularze, fotografia;
• wymiana i unieważnianie dowodu osobistego, utrata lub uszkodzenie dokumentu;
• nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych;
• odmowa wydania dowodu osobistego;
• stwierdzenie nieważności dowodu osobistego;
• Rejestr Dowodów Osobistych;
• dokumentacja związana z dowodami osobistymi.
2. Udostępnianie danych z RDO, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawanie zaświadczeń:
• podstawy prawne udostępniania danych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
• podstawy prawne wydawania zaświadczeń;
• udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych; dokumentacji z kopert dowodowych;
• wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych;
• legitymacja procesowa wnioskodawcy – różnice w udostępnianiu danych czy udostępnianiu dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, a w przypadku wydawania zaświadczenia;
• działanie przez pełnomocnika: procedura, opłaty, zwolnienia;
• złożenie wniosku, weryfikacja kompletności wniosku – braki formalne a braki fiskalne;
• odmowa udostępnienia danych i odmowa wydania zaświadczenia – omówienie różnic;
• stosowanie k.p.a. w sprawach z zakresu udostępniania danych, dokumentacji i wydawania zaświadczeń.
3. Propozycje zmian w ustawie o dowodach osobistych:
• przekazywanie wizerunku twarzy (fotografii) z Rejestru Dowodów Osobistych do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj. do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
• wprowadzenie zmiany w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, mającej na celu uzupełnienie o ministra właściwego do spraw zdrowia katalogu podmiotów, które są uprawnione do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji  danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
4. Najczęstsze nieprawidłowości i problemy.
5. Orzecznictwo sądów administracyjnych.
6. Wzory dokumentów.
7. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji wojskowej). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do 24 października 2022 r.

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.