Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Analiza najczęściej popełnianych błędów na tle aktualnego orzecznictwa organów II instancji oraz sądów administracyjnych (WSA i NSA) oraz ostatnia nowelizacja k.p.a

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi rozwiązaniami Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, praktyką samorządową oraz orzecznictwem sądów w tym zakresie. Spotkanie poświęcone jest przybliżeniu problematycznych unormowań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwłaszcza w kontekście procedur kodeksu postępowania administracyjnego, w celu nabycia umiejętności zastosowania regulacji ustawowych w praktyce. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z orzecznictwem samorządowych kolegiów odwoławczych sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie problemów występujących w codziennej praktyce organów w zakresie wydawania decyzji na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wskazanie możliwych rozwiązań prawnych, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
  • Zdobycie umiejętności korzystania z utrwalonych poglądów orzeczniczych przy uzasadnianiu decyzji i prowadzeniu postepowania.
  • Omówienie najbardziej problematycznych kwestii w zakresie przyznawania pomocy dla rodziny zastępczej, osób usamodzielnianych, ustalania odpłatności dla rodziców biologicznych, a także problematyki świadczeń nienależnie pobranych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  • Przekazanie wskazówek dotyczących kwestii doręczeń, w tym po nowelizacji k.p.a.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przyznawanie, w drodze decyzji administracyjnej, pomocy dla rodziny zastępczej:
a. pomoc obligatoryjna i fakultatywna,
b. prowadzenie postępowania dowodowego i wyjaśniającego zgodnie z k.p.a,
c. prawidłowe ustalanie terminu przyznawania pomocy rodzinie zastępczej,
d. wykonalność orzeczeń sądowych o ustanowieniu rodziny zastępczej,
e. postanowienia o powierzeniu bieżącej pieczy,  
f. pomoc fakultatywna dla rodziny zastępczej a porozumienia z powiatami ponoszącymi koszty utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, 
g. przyznawanie pomocy dla rodziny zastępczej od dnia faktycznego umieszczenia dziecka, 
h. pomoc dla rodziny zastępczej, w której przebywa osoba, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej a pomoc dla usamodzielnianych,
i.  brak podstawy prawnej do wydawania decyzji na podstawie zarządzeń. 
2. Stwierdzanie świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenie ich zwrotu: 
a. definicja świadczeń nienależnie pobranych,
b. brak  odniesienia się literalnie do świadomości o pobieraniu  świadczeń nienależnych osoby pobierającej świadczenia z ustawy o wspieraniu, 
c. decyzje w sprawie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych a porozumienia ze Starostą, który ponosi koszty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na podstawie porozumienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej odpowiedzialni za prowadzenie postępowań administracyjnych jak i wydający decyzje w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do  11 listopada 2022r.

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.