Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gmin na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, w trakcie którego zwrócimy szczególną uwagę na dokonane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązujące od 2019 r., przy uwzględnieniu noweli dokonanej w lipcu 2022 r. Wyjaśnione zostaną pojęcia występujące w ustawie m.in. „zamieszkiwanie”, „niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe”, korespondencja odebrana i nieodebrana i inne. Ekspert przedstawi również kwestie dotyczące tytułu prawnego do lokalu w tym: najemców z umowy i najemców z ustawy. Ponadto zostaną omówione uchwały rad gmin w zakresie zasad wynajmowania lokali gminnych i wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z podaniem orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie aktów prawa miejscowego. Spotkanie będzie uwzględniało przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie m.in. wspólności najmu (sprawy małżonków, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy itp.), praw i obowiązków stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego. Uczestnicy zostaną również zapoznani z najnowszymi orzeczeniami sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi i bieżącymi przepisami aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów?
  • Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem?
  • Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny na czas nieoznaczony a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem cudzoziemców?
  • Komu przysługuje uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego a komu noclegownia?
  • Jakie wymogi musi spełnić były najemca aby ponownie z nim zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe?
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Omówienie podstawowych pojęć oraz spraw, na które należy zwrócić uwagę przy stosowaniu w/w ustawy:

a. zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, brak tytułu prawnego jako jeden z wymogów przy staraniu się o najem socjalny lokalu, dochód przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy staraniu się o obniżkę czynszu, wartość odtworzeniowa lokalu itp.,
b. najemcy: z umowy i z ustawy, korespondencja - ważność, egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu, dokonywanie zmian w dokumentacji, przedawnienie roszczeń majątkowych itp.
3. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych, regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego: 
a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),
b. wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy – art. 691 K.c., art. 31 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz 17a ust. 3 noweli do ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 13 czerwca 2019 r., 
c. najem lokalu przez małżonków (w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. - Kodeks zobowiązań do obecnej chwili – prawa nabyte),
d. inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 649 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 12 grudnia 2022 r.