Gospodarka odpadami komunalnymi po zmianach przepisów prawa oraz modyfikacji w BDO

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie ewidencji i sprawozdawczości, a także zmian w BDO.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy najnowsze zmiany przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadząca omówi m.in. zasady ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, postępowanie z odpadami dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, obliczanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok i lata następne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie pracowników urzędów miast i gmin oraz przedsiębiorców zajmujących się odpadami, w szczególności komunalnymi z obowiązującymi zmianami przepisów prawa mającymi znaczenie w gospodarowaniu tymi odpadami.
  • Uaktualnienie wiedzy nt. prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
  • Przedstawienie sposobu obliczania za 2021 rok poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
zwiń
rozwiń
Program

1. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w sierpniu br:
• obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (kto jest odpowiedzialny);
• ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji- kiedy, kto i do jakich ilości;
• rodzaje kart ewidencji odpadów i wybór właściwej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w BDO w sierpniu br. mającymi szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi w tym prowadzących PSZOK;
• zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów, ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji (np. oczyszczalnia ścieków) i poza instalacją;
• określanie strumienia odpadów: komunalne, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, pozostałe;
• informacje wykazywane w karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności,;
• zakładanie i uzupełnianie karty przekazania odpadów: konieczność podawania mas odpadów w karcie przekazania odpadów, problem z ustaleniem masy;
• jak postąpić w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów;
• wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia;
• znaczenie ewidencji odpadów w sprawozdaniach podmiotów odbierających , zbierających odpady komunalne;

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - omówienie sposobu postępowania z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu).

3. Odpowiedzialność posiadacza odpadów i przenoszenie jej na inny podmiot:
• podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów.
• przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot;
• przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby;
• kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady;
• odpowiedzialność transportującego odpady.

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - według którego gminy oraz podmioty, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą obliczać poziomy za 2021 rok i lata następne - omówienie rozporządzenia, problemy z pozyskaniem danych oraz stosowaniem rozporządzenia.

5. Omówienie zapisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach i jej wpływ na system gospodarki odpadami.

6. Najważniejsze projektowane zmiany przepisów prawa mające znaczenie w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
• zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• zmiany ustawy o odpadach.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się weryfikacją przedkładanych sprawozdań o odpadach komunalnych i sporządzaniem sprawozdania wójta/burmistrza/prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Osoby odpowiedzialne za ewidencję odpadów wytwarzanych w urzędzie, instalacjach zarządzanych przez gminę, zbieranych w PSZOK, przekazywanie odpadów do zagospodarowania i sprawozdawczość w tym zakresie.  
  • Przedsiębiorcy zajmujący się w szczególności odbiorem odpadów komunalnych oraz prowadzący PSZOK na zlecenie gminy.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wydaje decyzje administracyjne dot. gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 340 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.mistia.org.pl do 15 listopada 2021 r.