Polityka rachunkowości, finanse i majątek instytucji kultury w 2022 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób przybliżymy uczestnikom zasady organizacji rachunkowości i polityki finansowej instytucji kultury. Wskażemy na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych i finansowych wprowadzone przez ustawodawcę, mających wpływ na działalność instytucji kultury. Podczas szkolenia prowadząca omówi kwestie poprawnego wprowadzania do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych oraz przedstawi jak prowadzić ewidencję księgową materiałów, towarów i wydawnictw. Przekaże także istotne informacje dotyczące odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zasad organizacji rachunkowości budżetowej w instytucjach kultury.
  • Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczących polityki finansowej i źródeł finansowania instytucji kultury.
  • Wyjaśnienie występujących problemów interpretacyjnych, które są przedmiotem kontroli organów oraz wskazanie odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych (w 2021 r. w Warszawie na 10 kontrolowanych IK, NIK skierował: 8 - na dyscyplinę finansów publicznych, a 1- do prokuratora).
  • Pozyskanie cennych informacji dotyczących sporządzania planu finansowego instytucji kultury na 2023 rok.
  • Możliwość konsultacji problematycznych zagadnień z wykładowcą.
  • W materiałach znajdą Państwo wiele przydatnych, wzorcowych dokumentów PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE oraz cenne wskazówki związane z omawianym tematem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rola dyrektora, głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.
2. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury – problemy po kontrolach – wyjaśnienia:
• Kiedy działalność statutowa staje się działalnością gospodarczą?
3. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury –  w tym:
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
• plany finansowe instytucji kultury.
4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów oraz ich rozliczenie:
• Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty w instytucji kultury –  schematy księgowań z wyjaśnieniami.
• Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy bibliotek po kontroli.
• Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy.
• Zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0 – wyliczenie przykładu – problemy.
5. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).
6. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) –  oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.
7. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury,  CUW oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 października 2022 r.