W piątek 24 listopada zatwierdzono projekt Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej do 2027 roku.


Prace nad strategią rozpoczęły się jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. W działaniach zainicjowanych i koordynowanych przez Radę Europy uczestniczą eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Strona ukraińska korzysta z metodologii, narzędzi i doświadczeń wypracowanych przez FRDL podczas przygotowywania dokumentów strategicznych w Polsce i w Ukrainie. W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele ukraińskich JST, rządu centralnego, organizacji międzynarodowych i niezależni eksperci.  

Jesteśmy niezwykle dumni, że nasi ukraińscy partnerzy wykorzystują polskie doświadczenia strategicznego planowania na poziomie lokalnym, a FRDL jest jednym z liderów tego procesu – mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Proces tworzenia strategii od początku nie był łatwy – pojawiły się liczne kwestie sporne pomiędzy sąsiednimi gminami, a zwłaszcza między Lwowem a jego mniejszymi sąsiadami. Jednak rola aglomeracji w obecnej sytuacji politycznej, w perspektywie odbudowy Ukrainy jest niemal niekwestionowana. W opracowywanie strategii zaangażowani byli również mieszkańcy Lwowa i gmin otaczających miasto, którzy uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych i warsztatach. Zbieranie danych, rozmowy i koordynacja całego procesu z uwagi na trwającą rosyjską agresję z oczywistych względów nie była prosta. Mam nadzieję, że doświadczenie aglomeracji lwowskiej, która jako pierwsza podjęła inicjatywę opracowania takiej strategii, będzie inspiracją dla innych potencjalnych aglomeracji Ukrainy, które z pewnością odegrają ważną rolę w procesie jej przyszłego rozwoju i odbudowy – powiedział Daniel Popescu, szef Departamentu Zarządzania Demokratycznego Rady Europy.

Spójność i zrównoważony rozwój, jakość życia i konkurencyjność to trzy główne cele strategiczne, na które umówili się uczestnicy procesu. Wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów to również szansa na przyciągnięcie dodatkowych środków i inwestycji ze źródeł międzynarodowych. Skuteczniejsze zarządzanie na poziomie lokalnym zwiększa szansą na sprawną realizację dużych projektów infrastrukturalnych. Podczas wizyt studyjnych widzieliśmy, jak dobrze działa to w Polsce, gdzie małe społeczności mogą skutecznie współpracować z dużymi ośrodkami miejskimi przy zdobywaniu środków na infrastrukturę – mówił Oleg Sernyak z Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku. Popieram ideę utworzenia aglomeracji i uważam, że bez zbędnej zwłoki powinniśmy wcielać ten projekt w życiepowiedział burmistrz Lwowa Andrij Sadowy.

Z projektem Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej do 2027 roku w wersji ukraińskiej można zapoznać się tutaj.