Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Telewizję Polską S.A. w Warszawie (TVP) do opublikowania na własny koszt przeprosin, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. TVP nie wykonuje jednak wyroku sądu i nie publikuje przeprosin. Robimy to w jej zastępstwie. Publikujemy również uzasadnienie wyroku z dn. 3 listopada 2022 r.

TVP przegrywa proces

3 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w sprawie FRDL przeciw TVP.  TVP została zobowiązana do przeprosin w głównym wydaniu "Wiadomości" (3 razy) oraz do wpłacenia 30 tys. zł na cel społeczny na rzecz organizacji Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. 

Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych Fundacji w materiałach opublikowanych w "Wiadomościach" w 2016 roku. Powyższy wyrok zapadł po dokonaniu przez sąd okręgowy ustaleń faktycznych.

Zasądzając zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł sąd okręgowy uznał, że stopień pokrzywdzenia powódki wskutek spornych publikacji prasowej był znaczny. Informacje podane przez dziennikarzy były nieprawdziwe i zostały podane do publicznej wiadomości w programie publicznego nadawcy, docierającego do największej liczby odbiorców w Polsce. Zostały również umieszczone na stronie internetowej tego nadawcy. Naruszenie miało zatem ogromny zasięg. Poprzez publiczne postawienie powódce opisanych powyżej zarzutów ucierpiała jej renoma, narażając ją na utratę społecznego zaufania, niezbędnego do dalszego prowadzenia działalności statutowej. Sąd zwrócił też uwagę, że sporne audycje przygotowano z uchybieniem dziennikarskich standardów, co było przejawem złej woli pozwanego - czytamy w uzasadnieniu.

Pełna treść uzasadnienia wyroku (Sygn. akt I ACa 159/22)

Apelacje od wyroku


2 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił apelacje obu stron (TVP wystąpiło do sądu z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku). Tym samym TVP powinna opublikować przeprosiny niezwłocznie. 

Więcej o prawomocnym wyroku

Brak przeprosin i postępowanie egzekucyjne


W związku z nieopublikowaniem przeprosin przez TVP, FRDL występuje do Sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec pozwanego.