CEL:

 • zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz identyfikacja wyzwań rozwojowych,
 • partycypacyjne wypracowanie założeń lokalnej polityki rozwoju,
 • nakreślenie ram organizacyjnych dla projektów i programów rozwoju JST,
 • zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego z przestrzennym,
 • racjonalna i realna polityka rozwoju w ujęciu długofalowym.

 

KORZYŚCI:

 • odkrycie wyzwań, możliwości i wskazanie przewag konkurencyjnych JST,
 • wyznaczenie najważniejszych obszarów, celów i kierunków rozwoju,
 • określenie metod weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju,
 • włączenie mieszkańców w procesy rozwojowe,
 • przygotowanie do pozyskania funduszy zewnętrznych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, wykorzystania nowych instrumentów rozwojowych,
 • zgodność proceduralna i merytoryczna z nowymi przepisami ustawowymi, które weszły w życie 13.11.2020 r.

 

ZAKRES USŁUGI:

Stosowana metodyka opiera się na eksperckim opracowaniu dokumentów diagnostycznych oraz partycypacyjnej budowie planu strategicznego.

Kluczowe elementy realizacji:

 • analiza i ewaluacja dotychczasowych dokumentów strategicznych,
 • analiza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej na podstawie danych statystycznych i opracowań analitycznych właściwych dla danej JST, opracowanie wniosków diagnostycznych i ich wykorzystanie w ramach planowania strategicznego,
 • przeprowadzenie badań na temat wizji i kierunków rozwoju danej JST wśród mieszkańców i/lub innych grup interesariuszy,
 • wypracowanie założeń strategii z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej:
  • weryfikacja materiałów analitycznych, sporządzenie diagnozy JST,
  • opracowanie analizy SWOT, identyfikacja głównych wyzwań rozwojowych,
  • sformułowanie wizji, misji, celów i priorytetów rozwojowych JST,
  • określenie najważniejszych kierunków interwencji (zadań), jako podstawy do sformułowania programów i projektów,
 • opracowanie projektu strategii, zgodnego z nowymi przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych,
 • wsparcie w zakresie realizacji konsultacji społecznych oraz procedury opiniowania projektu strategii, zgodnie z nowymi przepisami,
 • opracowanie ewaluacji ex-ante, zgodnie z nowymi przepisami,
 • opracowanie wniosków do RDOŚ i MWIS, ewentualne opracowanie SOOŚ,
 • Przygotowanie wersji finalnej dokumentu strategii, prezentacja przed właściwym organem stanowiącym i/lub innym audytorium.

Opracowanie spełniające wymagania proceduralne i merytoryczne wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.