• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Waloryzacja umów o roboty budowlane. Konieczne prace dodatkowe, roboty zamienne. Rozszerzanie przedmiotu umowy

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Od pewnego czasu wykonawcy robót powszechnie występują o waloryzację umów w związku z wzrostem cen materiałów i innych kosztów. Dodatkowo wady w dokumentacjach projektowych są zasadą a nie wyjątkiem, stąd pojawiają się liczne problemy z wykonywaniem i rozliczaniem umów. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy zasady przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przedstawimy propozycje zapisów w umowie dotyczących waloryzacji umów, jak również sposoby rozliczania robót nie występujących w opisie przedmiotu zamówienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi ze zlecaniem i realizacją robót budowlanych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu przygotowywania i opracowywania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane w tym umowy na ich realizację.
• Szczegółowe omówienie problemów związanych z wadami dokumentacji projektowych lub programów funkcjonalno-użytkowych i ich wpływem na zakres i wartość umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych w połączeniu z kodeksem cywilnym i Prawem budowlanym.
• Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie prowadzenia postępowań na roboty budowlane.
• Uzyskanie obszernych materiałów zawierających omówienie tematu szkolenia oraz wybrane elementy SWZ dotyczące zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wady dokumentacji projektowej, etapy ich wykrywania.
2. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
3. Rodzaje wynagrodzeń:
• ryczałtowe,
• kosztorysowe.
• poprzez wskazanie podstaw do ustalenia wynagrodzenia.
4. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia.
5. Roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia podstawowego, czyli (zamówienia) „dodatkowe” zlecane aneksami do umowy podstawowej (art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz art. 455 ust. 2 Pzp) oraz zamówienia „podobne ” zlecane w trybie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp).
6. „Konieczne prace dodatkowe”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Omówienie różnic i podobieństw.
7. Protokół konieczności.
8. Klauzule niedozwolone, klauzule obowiązkowe, waloryzacja wynagrodzenia w tym cen materiałów i kosztów, wymagania w zakresie określenia terminu zakończenia umowy.
9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst odpowiedzialni za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także wykonawcy robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego wydanej 2017 r. oraz książki o takim samym tytule wydanej w czerwcu 2021 r.; członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień Publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2022r.