Udzielanie zamówień publicznych z perspektywy obowiązującej od 2021 roku nowej ustawy pzp

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie przez 2 dni szkoleniowe.
Szkolenie udzielania zamówień publicznych to z  jednej strony potężna dawka praktycznej wiedzy, ale również możliwość podsumowania pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy Pzp. Poszczególne zagadnienia omawiane będą z perspektywy doświadczeń zarówno zamawiających jak i wykonawców, z uwzględnieniem bogatego już orzecznictwa oraz wyników kontroli. To również doskonała okazja do dyskusji o własnych doświadczeniach, szansach jakie dały nowe przepisy Pzp oraz zagrożeniach, które mogą zniweczyć zaangażowanie w proces przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szczegółowe omówienie zasad związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowo przedstawione zostaną reguły szacowania wartości zamówienia, zasady i ryzyka związane z opisem przedmiotu zamówienia, doboru kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu. Zmierzymy się również z problematyką dokumentów składanych przez wykonawców w związku z obieganiem się o zamówienie publiczne, zdefiniujemy czym jest oferta w kontekście częstych przypadków nieprawidłowości co do formy, momentu i sposobu złożenia. Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp do Prawa zamówień publicznych:
a) słowniczek pojęć w Prawie zamówień publicznych,
b) zasady udzielenia zamówień publicznych,
c) komunikacja w zamówieniach publicznych.
2. Planowanie w zamówieniach publicznych:
a) analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,
b) konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania,
c) plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Zasady agregowania zamówień w kontekście szacowania wartości zamówienia:
- zasady definiowania tzw. „zamówień tożsamych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
- szacowanie wartości robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego oraz przedsięwzięcia (projektu) budowlanego,
- jak ocenić podobieństwo dostaw,
- jednorodne, identyczne usługi podstawą szacowania wartości usług,
- podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia,
- szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji,
- szacowanie wartość zamówień nieprzewidywalnych,
- wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych,
- metody szacowania wartości zamówienia.
b) Wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego:
- tryby postępowań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
- tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych,
- zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
c) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
- przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania,
- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
- podmiotowe środki dowodowe,
- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie. 
d) Przedmiotowe warunki zamówienia:
- jak zapewnić jednoznaczny, precyzyjny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
- przedmiotowe środki dowodowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, ul. Piłsudskiego 43, Wrocław III p.

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 czerwca 2022 r.