Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych?

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu stacjonarnym podczas, którego omówione zostaną delikty (czyny zabronione) których popełnienie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Delikty ilustrowane będą praktycznymi przykładami z praktyki i odnosić się będą do najczęściej popełnianych błędów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, wyłapywanych w trakcie kontroli zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
zwiń
rozwiń
Program

I. DYSKRYMINUJĄCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

· Zasady opisywania przedmiotu zamówienia

· Pod jakimi warunkami można opisać przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych?

· Kryteria oceny równoważności - oparte na liście wymagań, czy na efekcie końcowym?

II. PLANOWANIE, AGREGACJA I SEGREGACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

· Planowanie zamówień

· Jakich zamówień Pzp nie pozwala segregować?

· Agregacja dostaw, usług i robót budowlanych

II. NIEPROPORCJONALNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

· Na czym polega zasada proporcjonalności?

· Czego mogą dotyczyć warunki udziału w postępowaniu?

III. NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PZP OKREŚLENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT

· Zasady opisywania kryteriów oceny ofert - jednoznaczność, zrozumiałość, weryfikowalność

· Kryteria oceny dotyczące przedmiotu zamówienia

· Jakie to są kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy?

· Kiedy dopuszczalne jest stosowanie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?

· Przypisywanie wag kryteriom oceny ofert

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEPISAMI PZP, KTÓRYCH NIEZAMIESZCZENIE SKUTKUJE NARUSZENIEM DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

· Zasady zamieszczania/przekazywania ogłoszeń

· Ogłoszenia wymagane i fakultatywne

· Dokumentowanie zamieszczania/przekazywania ogłoszeń

V. UDOSTĘPNIANIE SWZ I OPiW-u

· Zasady zamieszczania dokumentów zamówienia

· Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania?

· VI. NIEPRAWIDŁOWE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

· Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

· Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki

VI. NIEPRAWIDŁOWOŚCI PZP MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA

· Co to jest wynik postępowania?

· Przykładowe naruszenia mające wpływ na wynik postępowania naruszające dyscyplinę finansów publicznych

· VII. NARUSZENIA PZP PODCZAS ZAWIERANIA UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

· Wymagana forma umowy

· Okres, na jaki umowa może być zawarta

· Zbyt wczesne zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

VIII. BEZPRAWNE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

· Kiedy prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym?

· Co to są niemożliwe do usunięcia wady uniemożliwiające zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

· Kiedy należy stosować podstawę unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 256 Pzp

IX. NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWIĄZANE ZE SKŁADANIEM OŚWIADCZEŃ O KONFLIKCIE INTERESÓW ORAZ NIEKARALNOŚCI

· Kto składa oświadczenia?

· W jakim terminie należy złożyć oświadczenie (czy możliwe jest uniknięcie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w sytuacji złożenia brakujących oświadczeń po wykryciu tego błędu w trakcie kontroli postępowania)?

· X. ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

· Kiedy należy przeprowadzić nowe postępowanie, a kiedy dopuszczalna jest zmiana umowy?

· Zmiana w oparciu o klauzule przeglądowe

· Zmiana umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych (czy COVID-19 i konflikt zbrojny na Ukrainie usprawiedliwiają zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego?)

· Zmiana niskowartościowa

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiającego oraz dla kontrolerów

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk. W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych. Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

zwiń
rozwiń