Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jak poprawnie przygotować, weryfikować oraz archiwizować dokumenty związane z zamówieniami publicznymi

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego omówimy zasady sporządzania przez zamawiającego dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności specyfikacji warunków zamówienia, opisu potrzeb i wymagań, ogłoszeń w zakresie postępowania. Omówimy obowiązki w zakresie przygotowania oraz składania przez wykonawców dokumentów związanych z ubieganiem się o  zamówienie publiczne, w tym ofert, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń. Zdefiniujemy zasady i metody weryfikacji dokumentów wykonawcy z punktu widzenia odpowiedniej formy, elektronicznego podpisu oraz treści. Przedstawimy również zasady właściwego dokumentowania postępowania poprzez protokół postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu sporządzania przez zamawiającego dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo omówienie zostaną zasad dokumentowania postępowania pozwoli uczestnikowi szkolenia uzyskać szereg praktycznych wskazówek umożliwiających zarówno prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również zapewnienie mechanizmów ograniczających ryzyka błędów i nieprawidłowości w zamówieniach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące dokumentów oraz dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

2. Dokumenty wewnętrzne zamawiającego w zakresie organizacji procesu udzielania zamówień publicznych.

3. Dokumentowanie szacowania wartości zamówienia – cel oraz zakres zawartych informacji.

4. Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- ogłoszenia dot. wszczęcia postępowania,
- wstępne ogłoszenie informacyjne,
- zaproszenia do negocjacji,
- ogłoszenia i informacje dot. przebiegu postępowania oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań – treść, zasady sporządzania i upubliczniania.

6. Dokumenty wykonawcy związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne – forma oraz zasady składania:
- pojęcie oferty,
- pełnomocnictwo wykonawcy,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
- dokumenty wadialne,
- wyjaśnienie oferty,
- pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy,
- forma i format dokumentów składanych przez wykonawcę,
- podpis elektroniczny,
- tajemnica przedsiębiorstwa w nowym Prawie zamówień publicznych.

7. Protokół postępowania wraz załącznikami – treść, zasady sporządzania i udostępniania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek zamówień publicznych oraz komórek merytorycznych instytucji zamawiającej odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, członkowie komisji przetargowych oraz osoby zaangażowane do badania i oceny ofert, osoby koordynujące oraz odpowiedzialne za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawcy, chcący zapoznać się z zasadami przygotowania i składania dokumentów związanych z ofertowaniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Posiada doświadczenie jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. Przeprowadził kilkaset audytów i kontroli zamówień. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 21 września 2021 r.