Aktualne regulacje dotyczące zamówień publicznych do 130 000 zł dla ośrodków pomocy społecznej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje prawne związane z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł, w tym w zakresie szacowania wartości zamówień, procedury udzielania, dokumentowania i ewidencjonowania zamówień oraz odpowiedzialności za udzielanie „drobnych” zamówień publicznych.

Uczestnicy w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają przykłady regulaminów udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• omówienie zasad udzielania zamówień do progu 130 000 zł, zgodnie z nową ustawą PZP;
• analiza przykładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych;
• wyjaśnienie „krok po kroku” procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania nowej ustawy PZP;
• przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zestawienie regulacji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł.
 2. Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł - co warto zmienić w wewnętrznych regulaminach udzielania zamówień do 130 000 zł po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?
 3. Omówienie przykładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
 4. Plan finansowy, plan zamówień publicznych, plan postępowań o udzielenie zamówień.
 5. Szacowanie wartości zamówienia do 130 000 złotych (orientacyjna wartość zamówienia a szacunkowa wartość zamówienia; planowanie i prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia).
 6. Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania nowej ustawy Pzp a celowość, oszczędność i przejrzystość dokonywania wydatków publicznych (progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach, w związku z przestrzeganiem podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi).
 7. Formy przesyłania ofert przez Wykonawców oraz komunikacja Zamawiający – Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień publicznych w 2021 roku.
 8. Umowy w zamówieniach do 130 000 zł. Elementy przydatne i zakazane przy tworzeniu umów.
 9. Ewidencjonowanie zamówień publicznych – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie m.in. usprawniające proces udzielania zamówień publicznych i ułatwiające sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych tzw. „małych” zamówień publicznych.
 10. Odpowiedzialność za udzielanie „drobnych” zamówień publicznych.
 11. Kontrola „małych” zamówień.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej realizujący procedury zamówień publicznych do 130 tys. zł, kierownicy jednostek, kontrolerzy i osoby nadzorujące takie zamówienia, osoby odpowiedzialne za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2020.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy UE, w tym realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE. Od 17 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej zamówienia publiczne oraz doradca i ekspert w JST i firmach prywatnych. Od 15 lat trener, ekspert, doradca i konsultant specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zapytań ofertowych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 22 czerwca 2021 r.