• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników kontroli prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urzędy Wojewódzkie

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka petycji, skarg i wniosków wzbudza duże zainteresowanie związane z wieloma niejasnościami przepisów w tym zakresie oraz zwiększającą się liczbą składanych do urzędu tego typu pism. Dodatkowo powołanie w komisji skarg, wniosków i petycji w organach stanowiących wpłynęło na modyfikację sposobu procedowania w tego typu sprawach. Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których omówimy regulacje prawne z zakresu skarg, wniosków i petycji oraz aktualnie obowiązujące interpretacje i stanowiska organów. Udział w naszym szkoleniu umożliwi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów i uniknięcie nieprawidłowości wskazywanych w postępowaniach kontrolnych urzędów wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie.
• Wyposażenie członków komisji skarg, wniosków i petycji oraz urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu.
• Zapoznanie z analizą wybranych wystąpień pokontrolnych i najczęściej wskazywanych przez organy kontroli błędów popełnianych w procedurze przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu procedury skargowo-wnioskowej.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania z zakresu tematyki zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

I. Skargi i wnioski w działalności rady:
1. Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
2. Pojęcie skargi i wniosku.
3. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
4. Tryb i forma składania skarg.
5. Problem skargi „elektronicznej”.
6. Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
7. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
10. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
11. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych.
12. Skargi a ochrona danych osobowych.
13. Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
14. Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
15. Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
16. Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
17. Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
18. Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych.
19. Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).
II. Komisja skarg, wniosków i petycji – jak sprawnie procedować:
1. Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
2. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
3. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
4. Statutowa regulacja komisji.
5. Plan pracy komisji.
6. Procedura rozpatrywania skarg wniosków i petycji przez komisję.
7. Dokumentowanie pracy komisji.
8. Pytania i odpowiedzi.
III. Kontrola prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urzędy Wojewódzkie:
1. Uprawnienia kontrolne Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
2. Częstotliwość kontroli.
3. Zakres i kryteria kontroli.
4. Analiza wybranych wystąpień pokontrolnych i najczęściej wskazywanych błędów.
5. Informowanie Urzędu Wojewódzkiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
IV. Petycje w działalności rady:
1. Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
2. Obowiązki organów samorządowych w związku z ustawą o petycjach.
3. Podmioty uprawnione do składania petycji.
4. Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
5. Petycja wielokrotna i zbiorowa.
6. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
7. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
8. Tryb procedowania w sprawach petycji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2022 r.