Skargi, wnioski i petycje w działalności jst w ujęciu praktycznym. Wzory dokumentów

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Prowadzący

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Ważne informacje o szkoleniu

Brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo – wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce trudności i błędy ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu.
 • Po szkoleniu udostępnimy uczestnikom wzory dokumentów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie: 
  1. Ramy prawne petycji, wniosku i skargi jako narzędzi kontroli społecznej.
  2. Czym jest petycja, wniosek i skarga i jak je od siebie odróżniać.
 2. Petycje:
  1. Przedmiot, forma i treść petycji.
  2. Prawo do składania petycji oraz jej adresaci.
  3. Procedura załatwiania petycji:
   1. analiza złożonego podania i przyjęcie właściwego trybu,
   2. obowiązek umieszczenia petycji na stronie internetowej adresata petycji,
   3. termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji,
   4. pozostawienie petycji bez rozpatrzenia,
   5. sposób załatwienia petycji.
  4. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu petycji.
  5. Czym jest petycja wielokrotna.
 3. Skargi:
  1. Przedmiot skargi.
  2. Prawo do składania skarg – podmioty uprawnione.
  3. Organy właściwe do rozpatrywania skarg – organ wykonawczy a organ uchwałodawczy.
  4. Rozpatrzenie skargi w sprawie indywidualnej.
  5. Rozpatrzenie skargi w toku toczącego się postępowania administracyjnego.
  6. Skarga po zakończeniu postępowania administracyjnego.
  7. Forma i treść skargi.
  8. Rozpatrywanie skarg:
   1. analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
   2. termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
   3. sposób załatwienia skargi.
  9. Ponowne złożenie skargi.
  10. Ochrona osób składających wnioski lub skargi.
  11. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem, załatwianiem skarg i wniosków.
 4. Wnioski:
  1. Prawo do składania wniosków – podmioty uprawnione.
  2. Forma i treść wniosku.
  3. Adresaci wniosków – właściwość organów.
  4. Rozpatrywanie wniosków:
   1. analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
   2. termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
   3. stawienie wniosku bez rozpatrzenia,
   4. sposób załatwienia wniosku.
 5. Uregulowania prawne w kadencji JST 2018-2023
  1. Funkcjonowanie obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji w organie stanowiącym – radzie gminy, powiatu, sejmiku województwa.
  2. Zasady oraz tryb działania komisji.
  3. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
  4. Uregulowanie statutowe na poziomie danej JST.
 6. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się  przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.mistia.org.pl do 17 listopada 2021 r.