• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje oraz postępowanie administracyjne w tych sprawach

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa jest obligatoryjnym wymogiem dla jednostek samorządu terytorialnego. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu na którym przeanalizujemy zagadnienia w zakresie instytucji skargi, wniosku i petycji w postępowaniu administracyjnym, a także omówimy praktyczne aspekty prawidłowego powołania wskazanej komisji i prowadzenia postępowania w tych sprawach.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych skargi, wniosku i petycji w postępowaniu administracyjnym.
• Nabycie umiejętności udzielania prawidłowych odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski.
• Pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań w zakresie skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Komisja skarg, wniosków i petycji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa:
• Obligatoryjny charakter powołania.
• Skład komisji.
• Zakres zadań.
• Przykłady rozwiązań postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji w Statucie Gminy, Powiatu.
2. Etapy kształtowania się instytucji skarg, wniosków i petycji. Konstytucyjne podstawy wnoszenia skarg, wniosków i petycji.
3. Postępowanie w sprawie wnoszenia i rozpatrywania petycji – Ustawa o petycjach:

• Pojęcie petycji, petycji wielokrotnej, ponownej petycji w tej samej sprawie.
• Przedmiot petycji.
• Podstawy prawne składania i rozpatrywania petycji.
• Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji.
• Odpowiednie stosowanie kpa w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia petycji.
4. Postępowanie w sprawie wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków – KPA:
• Pojęcie skargi, wniosku.
• Przedmiot skargi i wniosku.
• Podstawy prawne składania i rozpatrywania skarg, wniosków.
5. Właściwość organów w sprawach skarg, wniosków i petycji:
• Zakres podmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków.
• Zakres przedmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków.
6. Postępowanie w sprawie skargi, wniosków, petycji a postępowanie administracyjne.
7. Zasady ogólne kpa odnoszące się do postępowania w sprawie skarg i wniosków oraz rozpatrzenia petycji.
8. Terminy rozpatrywania skargi, wniosku i petycji.
9. Sposoby zwalczania przewlekłości w załatwianiu skarg, wniosków i petycji.
10. Przebieg postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji – rozporządzenie RM z 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

• Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji.
• Nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników organów administracji samorządowej, a także nowych radnych i pracowników urzędu gminy obsługujących biuro rady gminy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Profesor UŁ, dr hab. nauk prawnych, zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z tego zakresu. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w całej Polsce. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w naczelnych i centralnych organach administracji rządowej oraz samorządzie zawodowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 sierpnia 2022r.