Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych zgodnie z „zasadami techniki prawodawczej”

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowany tekst jednolity samorządowego aktu normatywnego to wielka rzadkość. Uczestnicy naszego szkolenia dowiedzą jaka jest istota charakter prawnego tekstu jednolitego i co z tego wynika. Jednak głównym celem zajęć jest przekazanie szczegółowej wiedzy o technikach prawodawczych redagowania tekstów jednolitych, tak aby spełniały one standardy poprawności legislacyjnej i świadczyły o profesjonalizmie jego redaktora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
  • Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych specyficznych dla tekstu jednolitego.
  • Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązku ustawowe z nim związane:
• Istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa.
• Organy zobowiązane do ogłaszania tekstu jednolitego.
• „Zasady techniki prawodawczej” jako narzędzie redagowania samorządowych aktów normatywnych.
2. Forma i obligatoryjne elementy budowy obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego:
• Uchwała organu stanowiącego jako podstawa obwieszczenia.
• Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia.
• Załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity.
3. Redagowanie obwieszczenia:
• Tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego.
• Część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym (pkt 1 obwieszczenia).
• Część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity (pkt 2 obwieszczenia).
4. Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:
• Podstawowe dyrektywy ustalania brzmienia przepisów aktu objętego tekstem jednolitym.
• Szczegółowe techniki redagowania przepisu tekstu jednolitego - formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych.
• Odnośniki do treści zmienionych przepisów.
5. Tekst jednolity w obrocie prawnym:
• Poprawianie błędów w tekście jednolitym.
• Nowelizowanie aktu objętego tekstem jednolitym.
• Uchylanie aktu, dla którego sporządzono tekst jednolity.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, pracownicy biur rady, radni, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2022r.