• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawa i obowiązki radnego w kadencji 2024-2029

Program i formularz zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie pełnić funkcję radnego w radzie gminy (powiatu), reprezentować interesy mieszkańców oraz współpracować z innymi organami samorządu lokalnego dla dobra wspólnoty lokalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozpoczęcie nowej kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego to znakomity czas do poznania lub odświeżenia wiedzy w zakresie praw i obowiązków radnych, w tym uprawnień informacyjnych i kontrolnych, a także relacji pomiędzy organami gminy/ miasta/ powiatu/ województwa.

Podczas proponowanego szkolenia prowadząca wskaże:

 • istotne aspekty związane z wykonywaniem mandatu przez radnego,
 • rolę rady jako organu stanowiącego i kontrolnego, a także zadania przewodniczącego i zastępców,
 • ustawowe prawa, obowiązki, ograniczenia związane z pełnieniem funkcji radnego,
 • rolę poszczególnych komisji stałych i doraźnych,
 • zasady funkcjonowania klubów radnych,
 • praktyczne wskazówki z zakresu realizacji uprawnień informacyjnych radnych, a także przypomni sytuacje, kiedy mogą ulec ograniczeniom,
 • procedury dotyczące RODO podczas sesji, prac w komisji, transmisji obrad czy ich publikacji.

Powyższe zagadnienia przeanalizujemy w kontekście zapisów poszczególnych regulacji prawnych, uzupełniając wykład o praktyczne przykłady z pracy rad jst. Zajęcia poprowadzi radca prawny, która od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej, także dla radnych, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

Uwaga! Szkolenie to proponujemy także w formule zamkniętej dla całej rady gminy/ powiatu/ województwa i pracowników biura rady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i usystematyzowanie informacji dotyczących przepisów w zakresie funkcjonowania i relacji organu stanowiącego i wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego w nowej kadencji 2024-2029, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków radnych.
 • Przypomnienie przepisów regulujących kwestie praw radnego i jego ochrony związanej z wykonywaniem mandatu, jak również obowiązków, wynikających z pełnionej funkcji.
 • Poznanie zadań i roli organów gminy oraz komisji, stanowienia prawa i procedury uchwałodawczej.
 • Zdobycie informacji na temat szczególnego statusu prawnego radnego i wynikającego z niego konsekwencji np. w zakresie zakazu zatrudnienia, zakazu pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego itp.
 • Poznanie ograniczeń i zakazów dotyczące radnych, sankcji za ich naruszenie oraz kwestie związanych z problematyką RODO w działaniu zarówno rady, jak i jej komisji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego.
2. Organy gminy.
3. Rola organu stanowiącego – rady gminy.
4. Rola organu wykonawczego – wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
5. Zwoływanie sesji rady gminy oraz ustalanie porządku obrad; transmisja i utrwalanie obrad. Pierwsza sesja rady gminy.
6. Komisja rewizyjna, komisja skarg, wniosków i petycji, komisje stałe i doraźne.
7. Rola przewodniczącego rady gminy i wiceprzewodniczących.
8. Zadania i kompetencje klubów radnych.
9. Zasady stanowienia prawa. Akty prawa miejscowego i zakres ich obowiązywania. 
10. Statut gminy.
11. Procedura uchwałodawcza:
• inicjatywa uchwałodawcza,
• znaczenie quorum,
• sposoby głosowania (większość zwykła, kwalifikowana, bezwzględna, jawność i tajność głosowania oraz głosowanie jawne imienne),
• konstrukcja prawna uchwały.
12. Ślubowanie.
13. Obowiązek radnego udziału w pracach rady i komisji.
14. Uprawnienia radnego.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Zakaz zatrudnienia radnego.
17. Zakaz wykonywania pracy przez radnego. Zakaz wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
18. Wykorzystywanie mandatu radnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do: radnych, w tym przewodniczących rad, przewodniczących komisji, a także sekretarzy jst, pracowników zajmujących się biurem rady oraz pracowników urzędu, współpracujących z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. W poprzednich kadencjach przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla przewodniczących rad, radnych i pracowników biur rad. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat zajęcia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca 2024 r.